Władze

Start / Uczelnia / Informatyka / Władze

RyszardaGetkoDziekan Wydziału Informatyki

dr Ryszarda Getko

e-mail: rgetko@horyzont.eu

pok. 3.07, tel. 71 799 19 37, wew. 34

Dyżur:

  • sobota, tok A, 11:00-13:30
  • czwartek, 15:00-17:00

Doktor Ryszarda Getko jest absolwentką Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Na Politechnice Wrocławskiej uzyskała stopień magistra inżyniera w specjalności Systemy Zarządzania, a na Uniwersytecie Wrocławskim magistra matematyki ze specjalnością Zastosowania. Pracę doktorską pt. „Analiza fluktuacji aktywności słonecznej” obroniła na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem prof. dr hab. J. Jakimca.

Zainteresowania naukowe dr R. Getko są bardzo szerokie. Jej działalność naukowa jest związana przede wszystkim z zastosowaniami metod probabilistyki w badaniach aktywności magnetycznej Słońca. Istotną częścią tych badań jest analiza krótkookresowych cykliczności aktywności magnetycznej Słońca, wskazująca na wielookresowość tego zjawiska. W tym celu dr R. Getko zaproponowała algorytmy oparte na teorii szeregów czasowych, statystyce matematycznej i metodach numerycznych. Wykorzystywała je do analizy aktywności plamotwórczej Słońca. W opracowanych pakietach programów stosowała język programowania IDL (Interactive Data Language) oraz pakiet statystyczny Statistica.

Uzyskane przez dr R. Getko wyniki badań przyczyniły się do wykazania słabej jakości miesięcznych liczb Wolfa dotychczas powszechnie stosowanych przez matematyków i badaczy z innych dziedzin. To w konsekwencji spowodowało konieczność ponownej weryfikacji tych danych w wielu międzynarodowych projektach badawczych. Jest to bardzo ważnym wkładem dr R. Getko w badania m.in. astronomów i klimatologów nad licznymi przejawami wpływu aktywności słonecznej na naszą planetę.

Dr R. Getko jest autorką wielu artykułów naukowych publikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Swoje wyniki naukowe prezentowała na konferencjach naukowych w Finlandii, Grecji, Indiach, Rumunii, Czechach i Słowacji. Była recenzentem czasopisma „Solar Physics”.


Prodziekan Wydziału Informatyki

mgr Jakub Zbądzki
pok. 3.08, tel. 71 799 19 37, wew. 30
Dyżur:
  • środa, 12:00-13:00
  • sobota, tok B, 13:00-14:00

Doktorant w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przygotowuje rozprawę poświęconą łacińskim przekładom greckiego poematu „Batrachomyomachia”, które bada z wykorzystaniem stylometrii komputerowej. Pełnił funkcję wykonawcy w grancie NCN OPUS-18 2019/35/B/HS3/02902 w Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie, dotyczącym astronomii XVII stulecia. Autor jednej monografii będącej przekładem i kilkunastu artykułów z zakresu literatury dawnej oraz jej recepcji i translatologii – publikował m.in. w takich czasopismach jak Eos, Pamiętnik Literacki, Przegląd Historyczny, Academic Journal of Modern Philology, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graece et Latine, Meander, Terminus. Doświadczenie zawodowe zebrał na stanowiskach administracyjnych we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej we Wrocławiu i na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz jako nauczyciel w kilku placówkach edukacyjnych. Aktualne zainteresowania badawcze: neolatynistyka, humanistyka cyfrowa, historia nauki.


Skip to content