Dziekani

Start / Uczelnia / Dziekani

Dziekan Wydziału Informatyki, doktor Tadeusz Mydlarz, profesor WWSISDziekan Senior Wydziału Informatyki

dr Tadeusz Mydlarz, prof. WWSIS

e-mail: tmydlarz@horyzont.eu

pok. 3.08, tel. 71 799 19 37, wew. 30

 
Dyżur:

  • środa, 15:00-17:00
  • piątek, 14:00-16:00

Fizyk eksperymentator, specjalista fizyki magnetyzmu ciała stałego zajmujący się badaniem własności magnetycznych ciała stałego w postaci monokryształów, polikryształów, proszków i amorficznej w unikalnych warunkach fizycznych – silnych pól magnetycznych do 50T i niskich temperatur od mK do temperatury pokojowej. Badania prowadzi w Międzynarodowym Instytucie Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu.

Zbudował układ pomiarowy do wyznaczania zależności momentu magnetycznego w funkcji natężenia pola magnetycznego przy ustalonej temperaturze i zależności momentu magnetycznego w funkcji temperatury przy ustalonej wartości natężenia pola magnetycznego. Pomiary tych zależności są w pełni automatyzowane i rejestrowane na ekranie monitora przez zastosowanie oprogramowania i komputera. Do dyspozycji służą trzy magnetometry: indukcyjny własnej konstrukcji, strunowy i krokowy.

Współpracuje z wieloma instytutami naukowymi z zagranicy, m.in.: Instytut Fizyczny im. P.N. Lebiediewa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, Instytut Fizyki Ciała Stałego – Drezno NRF, Instytut Fizyki Bułgarskiej Akademii Nauk – Sofia, Instytut Fizyki Uniwersytetu Sofijskiego w Bułgarii, Instytut Fizyki Ukraińskiej Akademii Nauk w Doniecku i Kijowie, Instytucie Fizyki Mołdawskiej Akademii Nauk w Kiszyniowie i krajowymi INT i BS PAN we Wrocławiu, IF PAN Warszawa, Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Poznaniu, Instytut Chemii Uniwersytetu w Katowicach. Współautor ponad 200 publikacji w czasopismach fizycznych: Physical Review, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Journal Alloys and Compounds, Journal of Solid State Chemistry, Physica B i innych.


RyszardaGetkoDziekan Wydziału Informatyki

dr Ryszarda Getko

e-mail: rgetko@horyzont.eu

pok. 3.07, tel. 71 799 19 37, wew. 34
 
Dyżur:

  • piątek 13:00-15:00

Doktor Ryszarda Getko jest absolwentką Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Na Politechnice Wrocławskiej uzyskała stopień magistra inżyniera w specjalności Systemy Zarządzania, a na Uniwersytecie Wrocławskim magistra matematyki ze specjalnością Zastosowania. Pracę doktorską pt. „Analiza fluktuacji aktywności słonecznej” obroniła na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem prof. dr hab. J. Jakimca.

Zainteresowania naukowe dr R. Getko są bardzo szerokie. Jej działalność naukowa jest związana przede wszystkim z zastosowaniami metod probabilistyki w badaniach aktywności magnetycznej Słońca. Istotną częścią tych badań jest analiza krótkookresowych cykliczności aktywności magnetycznej Słońca, wskazująca na wielookresowość tego zjawiska. W tym celu dr R. Getko zaproponowała algorytmy oparte na teorii szeregów czasowych, statystyce matematycznej i metodach numerycznych. Wykorzystywała je do analizy aktywności plamotwórczej Słońca. W opracowanych pakietach programów stosowała język programowania IDL (Interactive Data Language) oraz pakiet statystyczny Statistica.

Uzyskane przez dr R. Getko wyniki badań przyczyniły się do wykazania słabej jakości miesięcznych liczb Wolfa dotychczas powszechnie stosowanych przez matematyków i badaczy z innych dziedzin. To w konsekwencji spowodowało konieczność ponownej weryfikacji tych danych w wielu międzynarodowych projektach badawczych. Jest to bardzo ważnym wkładem dr R. Getko w badania m.in. astronomów i klimatologów nad licznymi przejawami wpływu aktywności słonecznej na naszą planetę.

Dr R. Getko jest autorką wielu artykułów naukowych publikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Swoje wyniki naukowe prezentowała na konferencjach naukowych w Finlandii, Grecji, Indiach, Rumunii, Czechach i Słowacji. Była recenzentem czasopisma „Solar Physics”


Prodziekan Wydziału Informatyki

mgr Jakub Zbądzki
 
pok. 3.08, tel. 71 799 19 37, wew. 30
 
Dyżur:
  • środa, 12:00-13:00
  • sobota, tok B, 13:00-14:00

Doktorant w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przygotowuje rozprawę poświęconą łacińskim przekładom greckiego poematu „Batrachomyomachia”, które bada z wykorzystaniem stylometrii komputerowej. Wykonawca w grancie NCN OPUS-18 2019/35/B/HS3/02902 w Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie, dotyczącym astronomii XVII stulecia. Autor jednej monografii i kilkunastu artykułów z zakresu literatury dawnej oraz jej recepcji i translatologii – publikował m.in. w takich czasopismach jak Pamiętnik Literacki, Przegląd Historyczny, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graece et Latine, Meander, Terminus. Doświadczenie zawodowe zebrał na stanowiskach administracyjnych we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej we Wrocławiu i na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz jako nauczyciel w kilku placówkach edukacyjnych. Aktualne zainteresowania badawcze: neolatynistyka, humanistyka cyfrowa, historia nauki.


Dziekan Wydziału Automatyki i Robotyki, doktor Beata Laszkiewicz

Dziekan Wydziału Automatyki i Robotyki

dr Beata Laszkiewicz

e-mail: blaszkiewicz@horyzont.eu

pok. 3.07, tel. 71 799 19 37, wew. 34
 
Dyżur:

  • sobota, tok B, 13:30-15:00
  • piątek, 15:30-17:00

Dr Beata Laszkiewicz studiowała równolegle dwa kierunki: informatykę i matematykę na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Matematyki i Informatyki. Posiada dyplom magistra informatyki w zakresie zastosowań informatyki oraz magistra matematyki w zakresie matematyki z informatyką.

Stopień doktora nauk matematycznych w specjalności informatyka matematyczna uzyskała na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki na Politechnice Wrocławskiej w roku 2008. Promotorem rozprawy doktorskiej pt. Numerical algorithms for selected problems in approximation of matrices and matrix functions była prof. Krystyna Ziętak.

Dorobek naukowy dr Laszkiewicz obejmuje prace związane m.in. z algorytmami dotyczącymi rodziny metod iteracyjnych dla funkcji macierzowych, m.in. funkcji sector. Istotną częścią prac jest implementacja wszystkich algorytmów w MATLABie. Dzięki temu własności i skuteczność algorytmów są ilustrowane szerokimi i ciekawymi eksperymentami numerycznymi. Część uzyskanych wyników doprowadziła do polepszenia dokładności wybranych metod oraz zredukowała koszty algorytmów. Wyniki te były prezentowane na kilku międzynarodowych konferencjach w Polsce, Czechach i Niemczech.

Publikacje obejmują również współpracę ze studentami i dotyczą zastosowania informatyki w praktyce, w tym projektowania aplikacji internetowych, wykorzystywania różnych wzorców projektowych itp. oraz zastosowania różnych algorytmów.

Ostatnie lata poświęciła na prace związane z dydaktyką informatyki, m.in. jest współautorką publikacji Zbiór zadań maturalnych z informatyki. Materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli. W roku 2017 została wpisana na listę arbitrów egzaminu maturalnego z informatyki jako ekspert.

Od 2012 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego.


Dziekan Wydziału Bioinformatyki

dr Aleksandra Machnik

e-mail: amachnik@horyzont.eu

pok. 3.07, tel. 71 799 19 37, wew. 34

Dyżur:

  • poniedziałek, 10.00-12.00
  • niedziela, tok B, 10.00-12.00

Absolwentka Wydziału Biologii UAM w Poznaniu, doktorat obroniła na Wydziale Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami naukowymi oraz socjologii w biznesie na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Obecnie jej zainteresowania naukowe oscylują wokół problematyki zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza przyrodniczych i społecznych aspektów zagadnienia, w tym społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych i opracowań encyklopedycznych. Promotorka ponad 100 prac licencjackich i magisterskich. Ekspert prowadzący w projektach warsztatowych o tematyce turystycznej. Keynote Speaker na konferencji Programu Uniwersytetu Bałtyckiego (BUP) we Lwowie i Żółkwi w 2017 r. „Zrównoważona turystyka dla rozwoju”.

 

Skip to content