Polityka prywatności

Start / Polityka prywatności
 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad korzystania z serwisu funkcjonującego pod adresem: www.horyzont.eu, zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o  charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu.
 3. Administratorem danych osobowych jest Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, ul. ks. M. Lutra 4, 54-239 Wrocław, tel.: 71 799-19-37, e-mail: niekategoryzowaniu reprezentowana przez Rektora, zwana dalej: „Administratorem”.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w  szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: „RODO”.
  1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach.
  2. umożliwienia korzystania z elektronicznej rekrutacji na studia,
  3. umożliwienie korzystania z elektronicznego formularza kontaktowego,
  4. umożliwienie korzystania z elektronicznego chatu Tidio,
  5. umożliwienia korzystania z elektronicznych zapisów na kursy,
 5. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak prowadzenie analiz i statystyk, działania marketingowe oraz promocyjne, zapewnienie bezpieczeństwa serwera i jego ochrona przed bezprawnymi działaniami osób trzecich, ewentualne dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na poniższych podstawach.
  1. w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności w związku z elektroniczną rekrutacją na studia,
  2. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. obowiązku udostępnienia danych organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), tj. w celach statystycznych i analitycznych Administratora oraz dla celów zapewnienia bezpieczeństwa serwera i jego ochrony oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, przy czym uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość prowadzenia analiz i statystyk, zapewnienia bezpieczeństwa serwera i jego ochrony przed bezprawnymi działaniami osób trzecich, ewentualne dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.
 7. Korzystanie z Serwisu nie wymaga dokonania rejestracji, jednakże podanie określonych danych osobowych wymagane jest w celu skorzystania z: rejestracji na stronie, elektronicznej rekrutacji na studia, elektronicznego formularza kontaktowego czy elektronicznych zapisów na kursy – w tym przypadku Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zameldowania, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu. Podanie powyższych danych osobowych jest warunkiem skorzystania z wymienionych wyżej funkcji. Użytkownik nie jest zobowiązany do ich podania, jednak w przypadku niepodania danych korzystanie z elektronicznych formularzy będzie niemożliwe.
 8. Niezależnie od powyższego Administrator przetwarza następujące dane Użytkownika korzystającego z Serwisu: adres IP, rodzaj przeglądarki, informacje techniczne o urządzeniu w  celu analizowania działań poszczególnych Użytkowników oraz zapewnienia bezpieczeństwa serwera i jego ochrony przez bezprawnymi działaniami osób trzecich. Powyższe dane podlegają zbieraniu i gromadzeniu w warstwie serwerowej w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez gromadzenie tzw. logów serwera.
 9. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane, i jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  1. przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. przepisy o dokumentacji przebiegu studiów obligujące Administratora do przechowywania teczki akt osobowych studenta przez 50 lat w archiwum uczelni),
  2. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora.
 10. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  1. podwykonawcom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w imieniu Administratora,
  2. pracownikom administratora,
  3. organom publicznym i urzędom państwowym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  4. firmom z związku z zadaniami zleconymi na podstawie umów powierzenia, w  szczególności: firmom kurierskim i pocztowym, doradcom prawnym, kancelariom prawnym oraz podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną.
 11. Użytkownikowi, który przekazał dane osobowe, przysługują następujące uprawnienia: dostęp do treści swoich danych, sprostowanie danych, usunięcie danych, ograniczenie przetwarzania danych, wniesienie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, przenoszenie danych.
 12. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla Administratora sprawą priorytetową, jeśli jednak Użytkownik uzna, że przetwarzając jego dane osobowe Administrator naruszył przepisy prawne, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Administrator oświadcza, iż nie będzie świadomie zbierał i przetwarzał danych osobowych pochodzących od osób poniżej 16 roku życia bez uzyskania w pierwszej kolejności zgody od ich rodziców lub innych prawnych przedstawicieli.
 14. W przypadku, gdy Administrator otrzyma informację, iż uzyskał nieświadomie dane osobowe osoby poniżej 16 roku życia, zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania mające na celu zaprzestanie przetwarzania danych oraz ich usunięcie.
 15. Administrator nie będzie podejmował względem Użytkownika decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie dokonywał profilowania.
 16. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkowników pozyskanych w  związku z korzystaniem z Serwisu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 17. Serwis korzysta z chatu do komunikacji z odwiedzającymi stronę, stworzonym przez Tidio. Właścicielem chatu jest Tidio Poland Sp. z o.o., z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 81, 70-481 Szczecin, Polska. Informację na temat przetwarzania danych przez firmę Tidio, znajdą Państwo tutaj: https://www.tidio.com/knowledge/faq/gdpr-compliance/. W przypadku braku Państwa zgody na przetwarzanie danych w związku z powyższym chatem, należy wybrać inną formę kontaktu z Administratorem – tel.: 71 799-19-97 lub dziekanat@horyzont.eu / rekrutacja@horyzont.eu.
 18. Serwis korzysta z wtyczek społecznościowych różnych serwisów. Podczas używania wtyczek przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami odnośnie do serwisu społecznościowego. Odnośny dostawca otrzymuje przez to informację, że Państwa przeglądarka internetowa wyświetliła odpowiednią stronę, nawet jeśli nie posiadacie Państwo konta użytkownika u tego dostawcy lub akurat nie jesteście tam zalogowani. Pliki dziennika (wraz z IP) są przy tym przesyłane przez Państwa przeglądarkę internetową bezpośrednio do serwera odnośnego dostawcy i tam ewentualnie zapisywane. Lokalizacja jego serwera może znajdować się poza UE bądź EOG.
 19. Wtyczki są niezależnymi rozszerzeniami dostawców serwisów społecznościowych. Administrator nie ma zatem wpływu na zakres danych zbieranych przez dostawców serwisów społecznościowych przy użyciu wtyczek.
 20. Cel i zakres zbierania danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis społecznościowy oraz wiązane z tym prawa użytkowników i możliwości ustawienia ochrony ich prywatności są przedstawione w informacjach o polityce prywatności odnośnie do każdego serwisu społecznościowego.
 21. W przypadku braku wyrażenia zgody na wykorzystanie przez serwisy społecznościowe danych nie należy używać odnośnych wtyczek znajdujących się w Serwisie Administratora.
 22. Administrator w ramach Serwisu korzysta z następujących wtyczek:
 1. Wtyczka Facebook – portal Facebook jest prowadzony pod adresem www.facebook.com przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 USA i pod adresem www.facebook.de przez firmę Facebook Irleand Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Przegląd wtyczek Facebooka i ich wyglądu znajduje się tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins, informacje na temat polityki prywatności Facebooka znajdują się tutaj: https://www.facebook.com/policy.php
 2. Wtyczka Instagram – portal Instagram prowadzony jest pod adresem www.instagram.com przez firmę Instagram LLC, 1601 Willow Road, Melno Part, CA 94025, USA. Przegląd wtyczek oraz ich wyglądu znajduje się tutaj: https://about.instagram.com/, informacje na temat polityki prywatności Instagrama znajdują się tutaj: https://help.instagram.com/155833707900388/

Polityka plików cookies

 1. Aby nasza strona internetowa funkcjonowała poprawnie, kiedy ją odwiedzasz, używamy technologii znanej jako „pliki cookie”. Są to małe pliki, które wysyłamy do Twojego komputera i później możemy się do nich odnieść. Plikami cookie są dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Mogą to być pliki cookie sesyjne bądź trwałe (session lub persistent cookies) i mogą korzystać z technologii takiej jak JavaSript lub Flash. Pliki cookie pomagają nam uczynić Twój pobyt na stronie płynnym i tak osobistym, jak tylko to możliwe. Pokazują nam, co wszyscy użytkownicy robią na naszej stronie, a to pomaga nam podnosić komfort jej użytkowania.
 2. Używamy „Cookies sesji” – które działają tylko podczas przeglądania naszych stron internetowych, umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie. Są również wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o działaniach, dzięki czemu w przypadku zerwania połączenia z serwerem możesz wrócić w to samo miejsce na stronie.
 3. Używamy „Cookies trwałych” – które pozostają na komputerze po odwiedzeniu naszej strony, co oznacza, że witryna może zapamiętać Twoje ustawienia, kiedy nas odwiedzasz. Dzięki temu strona staje się dla Ciebie łatwiejsza w nawigacji i zapamiętuje Twoje preferencje.
 4. Używamy „Cookies podmiotów zewnętrznych” – które umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do Twoich preferencji.
 5. Pliki cookie są przez nas wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą. W celu wyrażenia zgody na wysłanie i korzystanie przez nas z plików cookie, dokonaj odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz, lub pozostaw je na domyślnym poziomie, umożliwiającym przetwarzanie danych. W celu wprowadzenia zmian zastosuj się do instrukcji, które znajdziesz, klikając przycisk „Pomoc” w menu swojej przeglądarki.
 6. Prosimy, abyś swoją decyzję w przedmiocie udzielenia zgody na wysłanie i korzystanie przez nas z plików cookie podjął bezpośrednio po wejściu na naszą stronę internetową.
 7. Jeżeli wyrazisz zgodę na wysłanie i korzystanie przez nas z plików cookie, będziemy mieli dostęp do plików cookie zapisanych na Twoim komputerze, kiedy znowu odwiedzisz naszą stronę, lub kiedy otworzysz e-mail od nas. Dzięki temu będziemy mogli ułatwić Ci sposób korzystania ze strony oraz dostosować ją do Twoich potrzeb i indywidualnych upodobań.
 8. Jeśli nie wyrazisz zgody na wysłanie i korzystanie przez nas z plików cookie lub zdecydujesz się na ich późniejsze usunięcie albo zablokowanie, niektóre obszary lub funkcje naszej strony mogą być niedostępne. W celu usunięcia lub zablokowania plików cookie zapisanych na Twoim komputerze zastosuj się do instrukcji, które znajdziesz klikając przycisk „Pomoc” w menu swojej przeglądarki.
 9. Niezbędne pliki cookie: zapewniają spójność strony, poprawiają jej wydajność skracając czas ładownia, zwiększają komfort użytkowania, umożliwiają udostępnianie i polubienie materiałów na innych stronach oraz wysyłają dane do innych stron, personalizując ich reklamy – jest to jednak funkcja, której my nie używamy.
 10. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Serwisu, w tym aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić strony Serwisu w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb.
 11. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników.
 12. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej.

 

Skip to content