Praktyki zawodowe i studia informatyczne – FAQ

Start / Praktyki zawodowe i studia informatyczne – FAQ

Praktyki zawodowe są zwykle sporym wyzwaniem, zwłaszcza jeśli wybiera się studia informatyczne czy techniczne. Powinny oznaczać mierzenie się wyłącznie z problemami zawodowymi, a nie organizacyjnymi! Ponieważ często spływają do nas podobne pytania, postanowiliśmy zebrać odpowiedzi na nie w jednym miejscu. Mamy nadzieję, że okażą się pomocne i ułatwią wam dojście do wymarzonego tytułu – automatyka, bioinformatyka czy informatyka. Studia powinny co prawda wymagać wielkiego wysiłku w zdobywaniu niezbędnych wiadomości, ale wyłącznie naukowych.

 

1. Z kim mogę się kontaktować w sprawach praktyk?

Nadzór nad praktykami sprawują Dziekani poszczególnych wydziałów. Są to kolejno:

dr Tadeusz Mydlarz, prof. WWSIS – Wydział Informatyki

dr Beata Laszkiewicz – Wydział Automatyki i Robotyki

dr Ryszarda Getko – Wydział Bioinformatyki

Godziny konsultacji Dziekanów znajdują się oczywiście na naszej stronie.

Osoby, które chciałyby uzyskać pomoc w znalezieniu odpowiednich dla siebie praktyk, w zależności od potrzeb mogą kontaktować się z Biurem Karier albo z Doradcą Zawodowym.

 

2. Gdzie znajdę Regulamin praktyk zawodowych?

Regulamin, podobnie jak pozostałe podobne dokumenty, znajduje się na platformie e-learningowej, w zakładce Dziekanat – sprawy ogólne/Sprawy studenckie – regulaminy, podania. W przypadku problemów technicznych z dostępem do samej platformy należy kontaktować się z administratorem uczelni. Chcąc nie tracić czasu, można też poprosić o przesłanie Regulaminu Dziekanat.

 

3. Czy praktyki są obowiązkowe?

Tak, praktyki są obowiązkowe – stanowią integralną część programów studiów, co oznacza, że należy traktować je tak jak każdy przedmiot. Bez ich ukończenia w odpowiednim terminie nie jest możliwe zaliczenie poszczególnych semestrów, a także przystąpienie do egzaminu dyplomowego. Trudno zresztą sobie wyobrazić, jak bez praktyk można osiągnąć tytuł informatyka. Studia wiążą się z nimi nierozerwalnie – i wymaga tego też prawo.

Podstawę prawną dla praktyk stanowią oprócz samych programów studiów również ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.

 

4. Ile trwają praktyki zawodowe?

Zgodnie z ww. ustawą praktyki na studiach o profilu praktycznym (a takie oferuje WWSIS) trwają:

6 miesięcy – w przypadku studiów pierwszego stopnia

3 miesiące – w przypadku studiów drugiego stopnia

Uwaga – dla rocznika 18/19 i wcześniejszych praktyki trwają 16 tygodni.

 

5. Kiedy muszę odbyć praktyki?

Wobec rocznika 19/20 i późniejszych uczelnia stawia następujące wymogi co do terminów odbycia praktyk:

Dla Studentów studiów I stopnia rozpoczynających studia w październiku:
1. Do zakończenia II semestru – 2 miesiące,
2. Do zakończenia IV semestru – 2 miesiące,
3. Do zakończenia VI semestru – 2 miesiące.

Dla Studentów studiów I stopnia rozpoczynających studia w marcu:
1. Do zakończenia I semestru – 2 miesiące,
2. Do zakończenia III semestru – 2 miesiące,
3. Do zakończenia V semestru – 2 miesiące.

Dla Studentów studiów II stopnia rozpoczynających studia w październiku:
1. Do zakończenia II semestru – 2 miesiące,
2. Do zakończenia IV semestru – 1 miesiąc.

Dla Studentów studiów II stopnia rozpoczynających studia w marcu:
1. Do zakończenia II semestru – 2 miesiące,
2. Do zakończenia IV semestru – 1 miesiąc.

 

Rocznik 18/19 i wcześniejsze obowiązuje inny terminarz – i tylko dla studiów I stopnia.

Dla Studentów rozpoczynających studia w październiku:
1. P
o zakończeniu II semestru – 6 tygodni,
2. P
o zakończeniu IV semestru – 6 tygodni,
3. Po zakończeniu VI semestru – 4 tygodnie.

Dla Studentów rozpoczynających studia w marcu:
1. Po 
zakończeniu I semestru – 6 tygodni,
2. Po zakończeniu III semestru – 6 tygodni,
3.
po zakończeniu V semestru – 4 tygodnie.

 

6. Czy harmonogram praktyk można zmienić?

Tak, jest taka możliwość. Zgodę na ewentualną zmianę harmonogramu wyrażają Dziekani. Jeżeli tylko ograniczają was powody osobiste, zawodowe czy sytuacja na rynku pracy, możecie zwrócić się do nich i liczyć na odpowiednią modyfikację zgodną z waszymi potrzebami. Studia informatyczne także mogą wiązać się z pewnymi trudnościami, np. z brakiem możliwości odbywania praktyk stacjonarnie albo z mniejszą liczbą stażystów, ale nie martwcie się – Dziekani to również uwzględniają.

 

7. Jakie zakres powinny obejmować praktyki?

Zakres praktyk powinien być zgodny z programem studiów i ich tematyką. Jeśli chodzi o studia informatyczne, mogą to być na przykład takie obowiązki jak:

  • Zapoznanie się z projektami informatycznymi realizowanymi aktualnie w  Zakładzie
  • Zapoznanie się z aktualnym stanem informatyzacji firmy
  • Analiza wykorzystywanych systemów informatycznych oraz platform, na  których zostały zainstalowane
  • Udział w procesie tworzenia, testowania, dokumentowania i wdrażania oprogramowania wykorzystywanego lub oferowanego przez Zakład
  • Zapoznanie się z administrowaniem systemami operacyjnymi oraz sieciami komputerowymi

Zakres praktyk nie ma charakteru zamkniętego, więc Zakład może dopasowywać je dowolnie do warunków pracy, pod warunkiem, że wciąż będą odpowiadały kierunkowi praktykanta. Czego innego powinno się oczekiwać od automatyka, a czego innego od informatyka. Studia mają charakter specjalistyczny i praktyka powinna być do tego dostosowana.

Szczegółowe zakresy określają programy praktyki zawodowej dla poszczególnych kierunków, które można znaleźć na platformie e-learningowej, w zakładce Dziekanat – sprawy ogólne/Sprawy studenckie – regulaminy, podania.

 

8. Jakie dokumenty musi wypełnić zakład, który przyjął mnie na praktykę?

Zakład musi wypełnić załączniki do Regulaminu praktyk – przed jej rozpoczęciem załącznik nr 1 (Porozumienie o praktykę zawodową), a po jej zakończeniu załącznik nr 2 (Kartę praktyki zawodowej).

 

9. Jakie dokumenty muszę złożyć, żeby zaliczyć praktykę?

Do zaliczenia praktyki wystarczy złożyć Dziekanowi właściwego wydziału uzupełnione załączniki do Regulaminu praktyk – Porozumienie o praktykę zawodową oraz Kartę praktyki zawodowej. Ostatecznym terminem jest 30 września każdego kolejnego roku akademickiego.

 

10. Co, jeśli mojego przypadku nie wyjaśnia Regulamin praktyk zawodowych?

W takiej sytuacji należy zwrócić się do Rektora.

Nie są to oczywiście jedyne pytania, jakie do nas trafiają, ale te, które pojawiają się najczęściej. Ponieważ studia informatyczne powinny oznaczać tylko mierzenie się z problemami technicznymi, zachęcamy w przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy kłopotów do kontaktu ze wskazanymi osobami.  

Skip to content