Praktyki zawodowe i studia informatyczne – FAQ

Start / Praktyki zawodowe i studia informatyczne – FAQ

Praktyki są zwykle sporym wyzwaniem, zwłaszcza jeśli wybiera się studia informatyczne czy techniczne. Powinny oznaczać mierzenie się wyłącznie z problemami zawodowymi, a nie organizacyjnymi! Ponieważ często spływają do nas podobne pytania, postanowiliśmy zebrać odpowiedzi na nie w jednym miejscu. Mamy nadzieję, że okażą się pomocne.

1. Z kim mogę się kontaktować w sprawach praktyk?

W sprawach ogólnych należy kontaktować się z Pełnomocnikiem rektora ds. praktyk zawodowych.

Osoby, które chciałyby uzyskać pomoc w znalezieniu odpowiednich dla siebie miejsca realizacji praktyk, w zależności od potrzeb mogą kontaktować się z Biurem Karier albo z Doradcą Zawodowym.

2. Gdzie znajdę Regulamin praktyk zawodowych?

Regulamin, podobnie jak pozostałe podobne dokumenty, znajduje się na platformie e-learningowej, w zakładce Dziekanat – sprawy ogólne/Sprawy studenckie – regulaminy, podania. Dokumentacja jest dostępna zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej. W przypadku problemów technicznych z dostępem do samej platformy należy kontaktować się z administratorem uczelni.

3. Czy praktyki są obowiązkowe?

Tak, praktyki są obowiązkowe – stanowią integralną część programów studiów, co oznacza, że należy traktować je tak jak każdy przedmiot. Bez ich ukończenia w odpowiednim terminie nie jest możliwe zaliczenie poszczególnych semestrów, a także przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Podstawę prawną dla praktyk stanowią oprócz samych programów studiów również ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.

4. Ile trwają praktyki zawodowe?

Zgodnie z ww. ustawą praktyki na studiach o profilu praktycznym (a takie oferuje WWSIS) trwają:

6 miesięcy (720 godzin) – w przypadku studiów pierwszego stopnia

3 miesiące (360 godzin) – w przypadku studiów drugiego stopnia

Praktyki rozlicza się wg godzin lekcyjnych, a nie zegarowych. W praktyce oznacza to, że studenci mają przeciętnie 30 godzin praktyki do zrealizowania w tygodniu.

Uwaga – dla rocznika 18/19 i wcześniejszych praktyki trwają 16 tygodni.

5. Kiedy muszę odbyć praktyki?

Wobec rocznika 19/20 i późniejszych uczelnia stawia następujące wymogi co do terminów odbycia praktyk:

Dla Studentów studiów I stopnia rozpoczynających studia w październiku:
1. Do zakończenia II semestru – 2 miesiące,
2. Do zakończenia IV semestru – 2 miesiące,
3. Do zakończenia VI semestru – 2 miesiące.

Dla Studentów studiów I stopnia rozpoczynających studia w marcu:
1. Do zakończenia I semestru – 2 miesiące,
2. Do zakończenia III semestru – 2 miesiące,
3. Do zakończenia V semestru – 2 miesiące.

Dla Studentów studiów II stopnia rozpoczynających studia w październiku:
1. Do zakończenia II semestru – 2 miesiące,
2. Do zakończenia IV semestru – 1 miesiąc.

Dla Studentów studiów II stopnia rozpoczynających studia w marcu:
1. Do zakończenia II semestru – 2 miesiące,
2. Do zakończenia IV semestru – 1 miesiąc.

Studenci mają możliwość realizowania praktyk większymi partiami (np. do zakończenia II semestru – 3 miesiące).

Rocznik 18/19 i wcześniejsze obowiązuje inny terminarz – i tylko dla studiów I stopnia.

Dla Studentów rozpoczynających studia w październiku:
1. P
o zakończeniu II semestru – 6 tygodni,
2. P
o zakończeniu IV semestru – 6 tygodni,
3. Po zakończeniu VI semestru – 4 tygodnie.

Dla Studentów rozpoczynających studia w marcu:
1. Po 
zakończeniu I semestru – 6 tygodni,
2. Po zakończeniu III semestru – 6 tygodni,
3.
po zakończeniu V semestru – 4 tygodnie.

6. Czy harmonogram praktyk można zmienić?

Tak, jest taka możliwość. Zgodę na ewentualną zmianę harmonogramu wyraża Pełnomocnik rektora ds. praktyk zawodowych.

7. Jakie zakres powinny obejmować praktyki?

Zakres praktyk powinien być zgodny z programem studiów i ich tematyką. Jeśli chodzi o studia informatyczne, mogą to być na przykład takie obowiązki jak:

  • Zapoznanie się z projektami informatycznymi realizowanymi aktualnie w  Zakładzie
  • Zapoznanie się z aktualnym stanem informatyzacji firmy
  • Analiza wykorzystywanych systemów informatycznych oraz platform, na  których zostały zainstalowane
  • Udział w procesie tworzenia, testowania, dokumentowania i wdrażania oprogramowania wykorzystywanego lub oferowanego przez Zakład
  • Zapoznanie się z administrowaniem systemami operacyjnymi oraz sieciami komputerowymi

Zakres praktyk nie ma charakteru zamkniętego, więc Zakład może dopasowywać je dowolnie do warunków pracy, pod warunkiem, że wciąż będą odpowiadały kierunkowi praktykanta.

Szczegółowe zakresy określają programy praktyki zawodowej dla poszczególnych kierunków, które można znaleźć na platformie e-learningowej, w zakładce Dziekanat – sprawy ogólne/Sprawy studenckie – regulaminy, podania.

8. Jakie dokumenty musi wypełnić zakład, który przyjął mnie na praktykę?

Zakład musi wypełnić dostępne na platformie e-learningowej załączniki do Regulaminu praktyk – przed jej rozpoczęciem załącznik nr 1 (Porozumienie o praktykę zawodową), a po jej zakończeniu załącznik nr 2 (Kartę praktyki zawodowej).

9. Jakie dokumenty muszę złożyć, żeby zaliczyć praktykę?

Do zaliczenia praktyki wystarczy złożyć w Dziekanacie uzupełnione załączniki do Regulaminu praktyk – Porozumienie o praktykę zawodową oraz Kartę praktyki zawodowej. Ostatecznym terminem jest 30 września każdego kolejnego roku akademickiego. Dokumenty są dostępne na platformie e-learningowej, w zakładce Dziekanat – sprawy ogólne/Sprawy studenckie – regulaminy, podania.

10. Co, jeśli mojego przypadku nie wyjaśnia Regulamin praktyk zawodowych?

W takiej sytuacji należy zwrócić się do Pełnomocnik rektora ds. praktyk zawodowych.

Skip to content