Projekt: Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS

Start / Studenci / Projekt: Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS
Projekt: Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS
Logotypy programów Unii Europejskiej i Flaga Polski

 

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej od kwietnia 2021 r. realizuje projekt:

Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych (nr projektu: POWR.03.05.00-00-A029/20).

Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Uczelnia dostępna II”.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej we Wrocławiu oraz podniesienie kompetencji kadr uczelni w zakresie edukacji włączającej w połączeniu z procesem kształcenia oraz zarządzania uczelnią poprzez:

  • zmiany w strukturze organizacyjnej uczelni poprzez powołanie pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami, którego zadaniem będzie reprezentowanie interesów osób z niepełnosprawnościami na uczelni oraz m.in. merytoryczne wsparcie w procesie realizacji zadań w projekcie,
  • likwidację barier architektonicznych m.in. poprzez montaż platform przyschodowych, oznakowanie tabliczkami w języku Braille’a sal wykładowych i pokoi administracyjnych,
  • dostosowanie platformy e-learningowej oraz stron www uczelni do obowiązujących standardów WCAG 2.1 zapewniających dostępność treści internetowych,
  • opracowanie procedur dostępności, m.in. opracowanie procedury związanej z bezpieczną ewakuacją osób z niepełnosprawnościami oraz montaż elementów z zakresu ochrony przeciwpożarowej dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami,
  • wsparcie edukacyjne dla studentów, m.in. wprowadzenie otwartego katalogu rozwiązań zgodnego z indywidualnym zapotrzebowaniem studentów z niepełnosprawnościami przy zachowaniu wymagań merytorycznych. Uruchomiona zostanie również sala multimedialna przystosowana do osób z niepełnosprawnościami, zostaną nagrane i przetłumaczone na język migowy wykłady z wszystkich kierunków studiów oferowanych na WWSIS,
  • szkolenia dla kadry uczelni z zakresu podnoszenia świadomości oraz kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności.

 

Projekt realizowany jest w okresie od IV.2021 do IX.2023.

Wdrożenie zmian na uczelni przyczyni się do większej dostępności dla obecnych i przyszłych studentów z niepełnosprawnościami.

Wartość projektu: 998 296,20 zł

Wkład funduszy ze środków europejskich: 841 364,04 zł

*

Zapraszamy do zapoznania się z postępami w realizacji projektu pod linkiem https://horyzont.eu/aktualnosci/zwiekszenie-dostepnosci-do-ksztalcenia-w-wwsis-postepy-w-projekcie/

Skip to content