Słownik pojęć studenckich

Start / Aktualności / Słownik pojęć studenckich
Słownik pojęć studenckich


Drodzy Studenci,

Rozpoczynając studia, z pewnością spotkacie się z wieloma nowymi terminami i konceptami, które mogą na początek wydawać się skomplikowane lub niejasne. Aby pomóc Wam w zrozumieniu tych nowości i ułatwić adaptację do świata akademickiego, przygotowaliśmy dla Was słowniczek. Zawiera on zwięzłe definicje najważniejszych pojęć, z którymi możecie się spotkać podczas studiów. Mamy nadzieję, że stanowić będzie on dla Was przydatne narzędzie oraz kompas w labiryncie akademickiego języka. Pamiętajcie, że każdy z nas kiedyś zaczynał i miał podobne wątpliwości. Nie bójcie się pytać i poszukiwać odpowiedzi. To właśnie ciekawość i chęć poznawania nowych rzeczy są kluczem do sukcesu na studiach i poza nimi. Życzymy owocnych studiów, mnóstwa odkryć i sukcesów na każdym kroku Waszej akademickiej drogi!

Absolutorium – potwierdzenie ukończenia wszystkich zajęć i zaliczenia wszystkich egzaminów. Otrzymanie absolutorium jest konieczne do przystąpienia do egzaminu dyplomowego. (tzw. obrony).

Biuro karier – dział uczelni, który pomaga studentom w znalezieniu praktyk, staży lub pracy oraz zwiększaniu ich kompetencji zawodowych.

Czesne – opłata za studia.

Ćwiczenia – forma zajęć, które mają na celu praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej, zdobytej podczas wykładów. Z reguły obejmują rozwiązywanie zadań, dyskusje, analizy przypadków itp.

Doktor – stopień naukowy nadawany osobom, które obroniły rozprawę doktorską, obecnie w ramach szkoły doktorskiej, doktoratu wdrożeniowego (we współpracy z przemysłem) lub eksternistycznie (bez kształcenia się w szkole doktorskiej). Rozprawa doktorska zwykle przyjmuje monografii naukowej zawierającej oryginalne wyniki badań, rzadziej – zbioru opublikowanych artykułów na dany temat.

Dziekan – osoba zarządzająca wydziałem na uczelni. Dziekani podejmują decyzje dotyczące studentów – rozpatrują m.in. wnioski o wpisy warunkowe, powtarzanie semestru, indywidualną organizację studiów czy urlop dziekański.

Dziekanat – biuro administracyjne wydziału, w którym pracownicy zajmują się bezpośrednią obsługą studentów i prowadzą związaną z ich sprawami dokumentację.

ECTS (European Credit Transfer System) – przyjęty w Europie system umożliwiający określenie nakładu pracy dla poszczególnych przedmiotów. Jeden punkt ECTS odpowiada około 25-30 godzinom pracy studenta (zarówno samodzielnej nauki, jak i udziału w zajęciach czy konsultacjach). Im więcej punktów ECTS, tym bardziej wymagający i czasochłonny przedmiot.

Egzamin – forma oceny wiedzy i umiejętności studenta, przeważnie przeprowadzana na koniec semestru lub roku akademickiego. Egzaminy z reguły są pisemne, ewentualnie ustne.

Erasmus+ program Unii Europejskiej, który promuje mobilność studentów i pracowników naukowych między uczelniami w różnych krajach. Program umożliwia studiowanie lub odbywanie praktyk za granicą.

Godziny rektorskie – czas, w którym nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, zazwyczaj z uwagi na święta lub ważne dla uczelni wydarzenie takie jak inauguracja roku akademickiego.

Habilitacja/Doktor Habilitowany – stopień naukowy wyższy niż doktor. Osoba, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma prawo do prowadzenia samodzielnych badań naukowych i nadzorowania prac doktorskich. Praca habilitacyjna musi zawierać oryginalne wyniki badań naukowych, które wnoszą istotny wkład w rozwój danej dziedziny nauki.

Immatrykulacja – akt formalnego zapisania się na uczelnię wyższą. Immatrykulacja jest zazwyczaj pierwszym krokiem w życiu akademickim każdego studenta.

Indywidualna organizacja studiów – możliwość dostosowania planu studiów do własnych potrzeb i możliwości, np. braku uczestnictwa w zajęciach i zaliczenia ich w sposób ustalony osobno z prowadzącym. Wymaga zgody władz uczelni.

Inżynier – tytuł zawodowy nadawany osobom, które ukończyły studia inżynierskie (pierwszego stopnia). Studia inżynierskie trwają 7–8 semestrów i kończą się obroną pracy inżynierskiej.

Juwenalia – święto studentów obchodzone niezależnie w wielu miastach akademickich. Przeważnie obejmuje różnego rodzaju imprezy, koncerty, zawody sportowe, parady itp. Jest to czas, w którym studenci mogą się zrelaksować i bawić przed sesją egzaminacyjną.

Kalendarz akademicki – wykaz terminów ważnych dla życia uczelni, takich jak początek i koniec semestru, sesje egzaminacyjne, przerwy świąteczne itp.

Kanclerz – osoba zajmująca się administracją uczelni. Kanclerz jest odpowiedzialny za zarządzanie personelem administracyjnym, finansami, infrastrukturą uczelni itp.

Kolokwium – forma sprawdzianu wiedzy i umiejętności studenta, przeprowadzana w trakcie trwania semestru lub pod jego koniec, zazwyczaj pisemna.

Koło naukowe – dobrowolna organizacja studencka skupiająca osoby zainteresowane pogłębianiem wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie nauki. Członkowie koła naukowego organizują spotkania, warsztaty, konferencje, wyjazdy studyjne itp. Często prowadzą też własne badania naukowe i publikują ich wyniki. Udział w działalności koła naukowego pozwala na rozwijanie zainteresowań, zdobywanie praktycznych umiejętności i nawiązywanie kontaktów zawodowych.

Konwersatorium – forma zajęć akademickich, które mają charakter otwarty i dyskusyjny. Uczestnicy konwersatorium (zarówno nauczyciele, jak i studenci) omawiają różne aspekty danego tematu, wymieniają się poglądami, analizują teksty źródłowe itp.

Laboratorium – forma zajęć, która odbywa się w specjalnie wyposażonych pomieszczeniach i ma na celu praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej.

Lektorat – forma zajęć akademickich, które mają na celu nauczenie studentów języka obcego lub doskonalenie ich umiejętności językowych. Lektorat prowadzony jest przez lektora, czyli nauczyciela specjalizującego się w nauczaniu języków obcych. Zajęcia na lektoracie mogą obejmować różne aspekty języka, np. gramatykę, słownictwo, konwersację, czytanie i pisanie tekstów.

Licencjat – tytuł zawodowy nadawany osobom, które ukończyły studia licencjackie (pierwszego stopnia). Studia licencjackie trwają przeważnie 6-7 semestrów i kończą się obroną pracy licencjackiej.

Magister – tytuł zawodowy nadawany osobom, które ukończyły studia magisterskie (drugiego stopnia). Studia magisterskie trwają przeważnie 4 semestry i kończą się obroną pracy magisterskiej.

Obrona/egzamin dyplomowy – przedstawienie pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej) przed komisją egzaminacyjną. Student musi wykazać się znajomością tematu pracy, odpowiedzieć na pytania komisji (także z ogółu zajęć odbywających się na danym kierunku) i wykazać się umiejętnością krytycznego myślenia.

Platforma e-learningowa – system informatyczny umożliwiający uczestniczenie w kursach online. Na naszej platformie znajdują się materiały dydaktyczne, a oprócz tego zawiera liczne dokumenty przydatne studentom na co dzień, przede wszystkim wzory podań i regulaminy.

Praktyki zawodowe – forma zajęć, które polegają na wykonywaniu pracy w określonym zawodzie pod opieką doświadczonego pracownika lub nauczyciela. Celem praktyk zawodowych jest zdobycie praktycznych umiejętności, zapoznanie się z realiami pracy w danym zawodzie, nawiązanie kontaktów zawodowych. Więcej informacji: https://horyzont.eu/praktyki-zawodowe-i-studia-informatyczne-faq/

Praca dyplomowa – praca pisemna, w której student prezentuje wyniki własnych badań lub analizy na określony temat. Praca dyplomowa jest warunkiem koniecznym do uzyskania dyplomu ukończenia studiów. Więcej informacji: https://horyzont.eu/studenci-2/pisanie-pracy-dyplomowej-poradnik/

Prodziekan – osoba pełniąca funkcję zastępcy dziekana na wydziale.

Program studiów – dokument, który opisuje cel, treści, metody i kryteria oceny na danym kierunku studiów. Program studiów zawiera informacje o przedmiotach obowiązkowych i wyborczych, liczbie godzin zajęć, formach zajęć (np. wykład, ćwiczenia, laboratorium), metodach oceny (np. egzamin, kolokwium, projekt), umiejętnościach i kompetencjach, które student powinien zdobyć po ukończeniu studiów.

Promotor – nauczyciel akademicki, który nadzoruje pracę dyplomową studenta (licencjacką, inżynierską, magisterską, doktorską). Promotor pomaga studentowi w wyborze tematu pracy, udziela wskazówek dotyczących sposobu przeprowadzenia badań, analizy wyników, redagowania tekstu itp. Promotor ocenia pracę dyplomową i wystawia ocenę z obrony pracy.

Recenzent – osoba, która ocenia pracę naukową lub artystyczną, np. artykuł, książkę, projekt badawczy. Na studiach najczęściej pojawia się przy okazji obrony prac dyplomowych. Recenzenci oceniają przede wszystkim ich merytoryczność, oryginalność, poprawność metodologiczną, językową i formalną pracy.

Rektor – najwyższy przedstawiciel władz uczelni, odpowiedzialny za całokształt działalności uczelni.

Seminarium – forma zajęć akademickich, które mają na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności studentów w określonym obszarze. Seminarium jest prowadzone przez nauczyciela akademickiego i skupia niewielką grupę studentów. Zajęcia na seminarium mają charakter interaktywny – studenci prezentują referaty, omawiają teksty źródłowe, prowadzą dyskusje, pracują w grupach.

Sesja egzaminacyjna – okres w roku akademickim, w którym studenci zdają egzaminy i kolokwia z przedmiotów realizowanych w danym semestrze. Sesja egzaminacyjna zazwyczaj trwa kilka tygodni i odbywa się na koniec semestru. Warunkiem przystąpienia do egzaminu z danego wykładu jest zaliczenie ćwiczeń/laboratorium z tego przedmiotu.

Specjalność – obszar wiedzy i umiejętności w ramach danego kierunku studiów pozwalający na zdobycie praktycznych kompetencji w wąskim obszarze. Więcej informacji:
https://horyzont.eu/uczelnia/informatyka/opis-wydzialu-informatyki/
https://horyzont.eu/uczelnia/automatyka-i-robotyka/automatyka-i-robotyka/
https://horyzont.eu/uczelnia/bioinformatyka/opis-wydzialu-bioinformatyka/

Starosta – student wybrany przez grupę na swojego reprezentanta. Starosta pełni różne funkcje, np. jest łącznikiem między grupą a nauczycielami i administracją uczelni, organizuje spotkania grupy, zbiera i przekazuje informacje dotyczące zajęć, egzaminów, wyjazdów studyjnych itp. Starosta może być wybrany na okres jednego semestru lub całych studiów.

Stypendium – świadczenie finansowe przyznawane studentom spełniającym określone kryteria, np. osiągnięcia naukowe, trudna sytuacja materialna, niepełnosprawność itp. Stypendium może być przyznawane przez uczelnię, ale także przez instytucje państwowe, organizacje pozarządowe itp. Więcej informacji: https://horyzont.eu/wroclaw/studenci/stypendia-i-kredyty/

Sylabus – dokument, który opisuje cele, treści, metody i kryteria oceny danego przedmiotu. Sylabus powinien być przedstawiony przez prowadzącego podczas pierwszych zajęć.

Urlop dziekański – przerwa w studiach udzielana przez dziekana na wniosek studenta. Urlop dziekański może być udzielony z różnych powodów, np. ze względu na problemy zdrowotne, rodzinne, finansowe, zagraniczny wyjazd. Podczas urlopu dziekańskiego zachowuje status studenta, może uczestniczyć w zajęciach i je zdawać. Długość urlopu dziekańskiego i warunki jego udzielenia różnią się w zależności od uczelni.


Wpis warunkowy/warunek – decyzja dziekana umożliwiająca studentowi kontynuowanie studiów pomimo niezaliczenia wszystkich przedmiotów w danym semestrze. Wpis warunkowy jest udzielany na wniosek studenta, jest odpłatny i wiąże się z koniecznością zaliczenia brakujących przedmiotów w określonym terminie.

Wykład monograficzny – forma zajęć akademickich, które polegają na pogłębionej analizie określonego zagadnienia, problemu lub obszaru wiedzy. Wykład monograficzny jest prowadzony przez specjalistę w danej dziedzinie i zazwyczaj jest adresowany do studentów na wyższych latach studiów lub na studiach podyplomowych. Może być związany z bieżącymi badaniami prowadzonymi przez prowadzącego.

Zaliczenie – potwierdzenie, że student spełnił wszystkie wymagania określone dla danego przedmiotu. Zaliczenie może być udzielone na podstawie oceny z kolokwium, pracy domowej, projektu, obecności na zajęciach itp. Nie jest tożsame z egzaminem, który odbywa się osobno, tylko dla wykładów.

Zaoczne/niestacjonarne – forma studiów, w której zajęcia odbywają się w weekendy, co pozwala na łączenie nauki z pracą zawodową lub innymi obowiązkami. Studia zaoczne z reguły trwają dłużej niż studia dzienne, ale program studiów jest taki sam.

Skip to content