Projekt Bezpieczeństwo i optymalizacja sieci informatycznych

Start / Uczelnia / Informatyka / Projekt Bezpieczeństwo i optymalizacja sieci informatycznych
Logo Funduszy Europejskich

O projekcie

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku i społeczeństwa wśród studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na studiach I stopnia kierunku Informatyka we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej (WWSIS) poprzez dostosowanie i realizację programu kształcenia (nowej specjalności) dot. Bezpieczeństwa i optymalizacji sieci informatycznych, współtworzonej i realizowanej z udziałem pracodawców w okresie od V.2017 do IX.2021.

Nabycie kompetencji założonych w programie przygotowanym i zrealizowanym we współpracy z pracodawcami ułatwi studentom funkcjonowanie na rynku pracy.

Cel wynika bezpośrednio ze zdiagnozowanych problemów POWER i poprzez realizację niniejszego projektu prowadzi do ich złagodzenia i rozwiązania na poziomie beneficjenta, tj. studentów kierunku Informatyka I stopnia w WWSIS. Studenci, którzy zrealizują cały cykl kształcenia w oparciu o nową specjalność Bezpieczeństwo i optymalizacji sieci informatycznych, zostaną wyposażeni w kompetencje odpowiadające potrzebom rynku pracy w obszarze pracowników IT, dzięki czemu łatwiej odnajdą się na rynku pracy, a tym samym zdobędą i utrzymają zatrudnienie w najnowocześniejszych gałęziach gospodarki.

Projekt jest odpowiedzią na założenia do polityki innowacyjnej województwa dolnośląskiego. Władze regionu jako główne w tym zakresie określiły cele dotyczące pobudzania aktywności gospodarczej oraz podnoszenia poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa. Na tę politykę rozwoju złożyło się m.in. tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym zwłaszcza wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki. (Regionalna Strategia Innowacji dla Woj. Dolnośląskiego, Wrocław 2011). Ponadto rozwój branży w projekcie wpisuje się w branże o znaczeniu kluczowym i preferowanym dla województwa dolnośląskiego (Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy, Raport końcowy, Warszawa 2014).

Jednocześnie projekt odpowiada na potrzeby pracodawców z województwa dolnośląskiego w zakresie specjalistów w obszarze bezpieczeństwa i optymalizacji sieci informatycznych.

Charakterystyka specjalności

Skip to content