Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)

Start / Uczelnia / Informatyka / Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)

Studia drugiego stopnia są naturalną kontynuacją procesu kształcenia pozwalającą na zwiększenie kompetencji na wymagającym rynku pracy. Stanowią również przedsionek do prowadzenia badań naukowych w szkole doktorskiej.

Na drugim stopniu studiów na kierunku Informatyka kształci się specjalistów w zakresie:

  • modelowania, analizowania i udoskonalania systemów informatycznych,
  • wykorzystywania technik informatycznych w grafice komputerowej i systemach teleinformatycznych,
  • stosowania i udoskonalania algorytmów obróbki i analizy obrazów cyfrowych,
  • projektowania, konfiguracji i wdrażania narzędzi informatycznych w telekomunikacji,
  • tworzenia aplikacji internetowych,
  • generowania obrazów i wizualizacji danych z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych,
  • projektowania i programowania gier komputerowych,
  • tworzenia animacji komputerowych.

Absolwenci drugiego stopnia studiów na kierunku Informatyka obok ugruntowania wiedzy informatycznej wynikającej z wcześniejszej realizacji procesu dydaktycznego na studiach licencjackich lub inżynierskich nabywają wiedzę oraz umiejętności w zakresie samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych, przygotowania i realizacji oraz weryfikacji projektów informatycznych, a także praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi. Potrafią podejmować profesjonalne dyskusje i prezentować własne sądy w zakresie wybranych problemów informatycznych. Są również przygotowani do szybkiego adaptowania się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej z uwagi na wszechstronnie zaprojektowane kształcenie.

Studia magisterskie informatyka

Studenci mają możliwość wyboru poniższych specjalności, w ramach których nabywają określone kompetencje zawodowe:

W związku ze zmieniającym się zapotrzebowaniem rynku pracy będziemy uruchamiać także nowe specjalności – zgodnie z zainteresowaniem kandydatów na studia.

Należy podkreślić, że zajęcia odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych, specjalistycznych laboratoriach z najnowszym oprogramowaniem (Oracle, MS SQL Server, MySQL, MS Visual Studio, Eclipse, Git, MS Visio, MS Project, Adobe Creative Suite, 3ds Max, CAD, Maple czy Matlab).

Oferta naszych studiów przewiduje także dużą liczbę godzin z wybranego języka obcego dostosowanego do potrzeb wybranej specjalności. Ponadto nasi studenci mają możliwość wzbogacenia swojej wiedzy w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych takich jak przedsiębiorczość akademicka czy aspekty prawne informatyki. Dodatkowo stwarzamy możliwość odbycia praktyk zawodowych w renomowanych przedsiębiorstwach w sektorze informatycznym i okazje do uczestnictwa w dodatkowych kursach i szkoleniach.

Studia drugiego stopnia na kierunku Informatyka trwają:

  • 4 semestry na studiach stacjonarnych
  • 4 semestry na studiach niestacjonarnych
studia magisterskie informatyka, obrazek poglądowy
Skip to content