Stypendia i kredyty

Start / Wrocław / Studenci / Stypendia i kredyty
Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami pomocy finansowej dla studentów:

 

Poniżej znajdą Państwo dodatkowo zawarty w Regulaminie świadczeń dla studentów WWSIS komunikat dotyczący ochrony danych osobowych.

 1. W związku z wymogami wynikającymi z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia RODO, WWSIS jako administrator danych osobowych zobowiązany jest spełnić wobec osób, których dane przetwarza, obowiązek informacyjny.
 2. WWSIS przetwarza dane osobowe studentów oraz członków ich rodzin zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, niniejszym regulaminem, innymi przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w WWSIS oraz ustawami szczególnymi
 3. Dane osobowe studentów składających wniosek o stypendium / zapomogę oraz członków ich rodzin, przetwarzane będą jedynie w celu i zakresie niezbędnym do rozparzenia i realizacji wniosków o przyznanie świadczeń.
 4. W celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia niezbędne jest podanie przez studenta danych osobowych wraz z informacjami obrazującymi w sposób wyczerpujący jego sytuacją materialną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o  świadczeniach rodzinnych, ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów prawnych wykonawczych do wymienionych ustaw.
 5. Każdy członek Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski zobowiązany jest posiadać aktualne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez władzę WWSIS.

 

 1. Student składający wniosek oświadcza, że zapoznał się z poniższą klauzulą informacyjną:
 • Administratorem Pani/Pana danych jest Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu, ul. ks. M. Lutra 4, 54-239 Wrocław, tel.: 71 799-19-37, e-mail: dziekanat@horyzont.eu (dalej: „Uczelnia” lub „Administrator”) reprezentowana przez Rektora.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 68 411 40 00.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku o przyznanie świadczenia określonego rodzaju, wskazanego w treści wypełnianych przez Pana/Panią wniosków i treści Regulaminu świadczeń dla studentów. Ponadto Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w na podstawie obowiązujących przepisów prawa w związku m.in z: archiwizacją czy w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy nie będzie możliwe rozpatrzenie Pan/Pani wniosku i wypłata świadczenia.
 • Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i związane jest z okresem: na jaki została udzielona zgoda, wypłaty świadczenia, studiów, a w części objętej obowiązkiem archiwizacji czasem wynikającym z przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, niezbędnym do ochrony interesów Uczelni, to znaczy okresem przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych są:
 • 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie przez Uczelnię danych zawartych w treści wniosku i załączonych dokumentach,
 • 6 ust. 1 lit. c RODO – konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Uczelni,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO – konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uczelnię,
 • 9 ust. 2 lit. b RODO – konieczność wypełniania obowiązków w przypadku podania danych szczególnej kategorii,
 • 9 ust. 2 lit. a RODO – wyraźna zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii, wyrażona przez osobę, której dane dotyczą.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru tych danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Takimi podmiotami są w szczególności:
 • Upoważnieni pracownicy Administratora w szczególności: członkowie Komisji Stypendialnej,
 • Organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 • Jednostki w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w imieniu Uczelni.
  • Pani/Pana dane pozyskiwane są od osoby składającej wniosek. Jest ona źródłem danych zarówno swoich jak i członków swojej rodziny.
  • Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania, wycofania zgody na przetwarzanie, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uwaga:

 • prawo do cofnięcia zgody przysługuje w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody wywołuje skutki prawne od momentu jego złożenia i będzie pozostawało bez wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla celów związanych z rozpatrzeniem i realizacją wniosku złożonego na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów przed złożeniem oświadczenia o cofnięciu zgody.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 1. Student składający wniosek, oświadcza, że przedstawi założenia wynikające z treści powyższej klauzuli informacyjnej (której treść znajduje się także na stronie internetowej WWSIS w zakładce Stypendia i kredyty) członkom swojej rodziny, których dane osobowe były niezbędne przy wypełnianiu wniosku o stypendium czy zapomogę.
Skip to content