Instrukcje dla autorów

Start / Instrukcje dla autorów

Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka publikuje oryginalne artykuły naukowe, informacyjne, recenzyjne i przeglądowe z zakresu szeroko pojętej informatyki w języku polskim z abstraktem i słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim, a także w całości w języku angielskim. Nadesłanie artykułu do publikacji jest równoznaczne z deklaracją Autora, że materiał jest oryginalny i nie był wcześniej opublikowany ani złożony do druku w innym wydawnictwie.

Wszystkie artykuły, z wyjątkiem informacyjnych, po wstępnym zaakceptowaniu przez redakcję będą przekazywane do recenzji. Opinie recenzentów wraz z uwagami redakcji zostaną udostępnione Autorowi w celu wykonania niezbędnych poprawek w uzgodnionym terminie. Poprawiony tekst i ilustracje stanowią podstawę akceptacji artykułu do druku.

W celu usprawnienia prac redakcyjnych prosimy o przygotowanie tekstu i załączników zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Maksymalna objętość nadsyłanych prac wraz ze wszystkimi rycinami i tabelami, nie powinna przekraczać 10 stron formatu A4 tekstu znormalizowanego (czcionka Times New Roman 11 pkt, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm). Tekst artykułu wraz z rycinami powinien być dostarczony w formie cyfrowej. Na marginesie wydruku należy zaznaczyć proponowaną lokalizację rycin i tabel. Tekst, jak również objaśnienia do rycin i tabele powinny być przygotowane w edytorze tekstów MS Word (w formacie *.doc lub *.rtf) z wyrównaniem wyłącznie do lewego marginesu (tekst niejustowany), z wyłączonym automatycznym dzieleniem wyrazów. Nie należy łamać tekstu ani wstawiać rycin czy tabel w całość. Wszystkie jednostki miar należy podawać w systemie SI.

Zarówno ryciny (fotografie i rysunki), jak i tabele powinny być w tekście przywołane i podpisane jako ryciny (Ryc.) i tabele (Tab.) i numerowane według kolejności ich pojawiania się w tekście. Opisy rycin w tekście powinny znajdować się poniżej rysunku, a opisy tabel powyżej.

Przygotowany manuskrypt powinien zawierać:
1. Tytuł artykułu (w języku polskim i angielskim).
2. Imiona, nazwiska oraz nazwę i adres instytucji zatrudniającej autorów, adres poczty elektronicznej, nr ORCID.
3. Abstrakt. W krótkiej formie, nieprzekraczającej 200 słów, należy przedstawić metody, wyniki badań i wnioski (w języku polskim).
4. Abstract. To samo co powyżej (pkt 3) w języku angielskim.
5. Słowa kluczowe. Min. 3, maks. 5 słów kluczowych charakteryzujących tematykę pracy
(po polsku).
6. Keywords. To samo co powyżej (pkt 5) w języku angielskim.
7. Tekst właściwy z podziałem na wstęp, rozdziały, wyniki badań, podsumowanie i/lub wnioski, ewentualne podziękowania. Prosimy używać w tekście skrótów ibidem, op. cit., idem, eadem.
8. Przypisy dolne w tekście właściwym sformatowane zgodnie z podanymi poniżej przykładami.
E. Castro, Po prostu XML, Gliwice 2001.
P. J. Davis, P. Rabinowitz, Methods of Numerical Integration, New York 1984.
W. Traczyk, Structural representation of unstructured knowledge, „Journal of Telecommunications and Information Technology” 2005, nr 3, s. 81–86.
L. Yang, D. Liang, Q. Huang i in., Extracting 3D information form broadcast soccer video, „Image and Vision Computing” 2006, nr 10, s. 1146–1162.
A. Świetlicka, A. Iwaniak, M. Piwowarczyk, BiLSTM Recurrent Neural Networks in Heterogeneous Ensemble Models for Named Entity Recognition Problem in Long Polish Unstructured Documents [w:] Proceedings of the PolEval 2020 Workshop, red. M. Ogrodniczuk, Ł. Kobyliński, Warszawa 2020, s. 109–123.
9. Ilustracje. Rysunki i fotografie należy dostarczyć wraz z wydrukiem w wersji elektronicznej w formacie programu graficznego CorelDRAW, w przypadku stosowania innych programów należy zapisać ryciny w formacie wektorowym .wmf, lub innym umożliwiającym import do CorelDRAW. Grafikę rastrową należy zapisywać w jednym z formatów bitmapowych (.tif, *.bmp, *.jpg). Fotografie, zarówno kolorowe, jak i czarno-białe, powinny być zeskanowane z rozdzielczością 300 dpi dla formatu w druku 1:1, a rysunki biało-czarne w rozdzielczości 600 dpi. W przypadku fotografii konieczne jest podanie imienia i nazwiska autora. Ilustracje nie powinny przekraczać maksymalnego pola zadruku na stronie. Podpisy do rycin (preferowany skrót to Ryc. 1) w języku polskim powinny się znaleźć na osobnej kartce w odrębnym pliku zatytułowanym Spis rycin zapisanym w programie MS Word.
10. Tabele. Tabele wraz ze spisem tabel z tytułami w języku polskim (preferowany skrót to Tab. 1) powinny się znaleźć na osobnych kartkach (w odrębnych plikach, w formacie MS Word lub MS Excel; maksymalny format A4).
11. Bibliografię w porządku alfabetycznym, sformatowaną zgodnie z podanymi poniżej przykładami.
Castro E., Po prostu XML, Gliwice 2001.
Davis P. J., Rabinowitz P., Methods of Numerical Integration, New York 1984.
Traczyk W., Structural representation of unstructured knowledge, „Journal of Telecommunications and Information Technology” 2005, nr 3, s. 81–86.
Yang L., Liang D., Huang Q. i in., Extracting 3D information form broadcast soccer video, „Image and Vision Computing” 2006, nr 10, s. 1146–1162.

Redakcja informuje, że ghostwriting (sytuacja, z którą mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i guest authorship (sytuacja gdy udział autora w powstanie publikacji był bardzo mały lub żaden) są przejawem nierzetelności naukowej, a wszystkie wykryte przypadki będą dokumentowane i konsekwentnie zwalczane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

W przypadku wątpliwości co do formalnych wymagań autorzy proszeni są o bezpośredni kontakt i konsultację z redakcją Biuletynu Naukowego Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka poprzez adres e-mail wydawnictwo@horyzont.eu.

Skip to content