Zasady etyczne

Start / Zasady etyczne

Poniższe zasady etyczne obejmują wszystkie strony zaangażowane w proces wydawniczy: wydawnictwo, redakcję, komitet naukowy, recenzentów oraz autorów.


Obowiązki wydawnictwa
Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka jest wydawany jako rocznik. Wydawnictwo dotrzymuje wszelkich starań, aby kolejne numery czasopisma ukazywały się regularnie, zgodnie z zaplanowanym terminarzem. Wszystkie z nich są dostępne za darmo do pobrania na stronie https://wydawnictwo.horyzont.eu Ponadto można zapoznać się z nimi w uczelnianej czytelni, a także w Bibliotece Narodowej w Warszawie i Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, do których wydawnictwo przekazuje egzemplarze obowiązkowe. Prowadzony przez wydawnictwo portal zawiera komplet informacji dotyczących funkcjonowania czasopisma oraz obowiązujących procedur i zaleceń, a zawarte nim dane – w szczególności dotyczące redakcji, komitetu naukowego i recenzentów – są na bieżąco aktualizowane. Wydawnictwo dokłada wszelkich starań, aby strona internetowa była przejrzysta i funkcjonalna.
Wydawnictwo informuje, że wyłącznym właścicielem czasopisma jest Wrocławska Wyższa Szkoła
Informatyki Stosowanej we Wrocławiu, a ono samo w całości czuwa nad związanymi z nim procesami.


Obowiązki redakcji
Redakcja zobowiązuje się do bieżącej weryfikacji przestrzegania standardów etycznych w publikowanych artykułach oraz niezwłocznego przeciwdziałania wszelkim uchybieniom w tym zakresie. Redakcja deklaruje, że wszystkie artykuły będą oceniane wyłącznie za ich treść merytoryczną oraz wkład w naukę i zgodność z wymogami Biuletynu, z wykluczeniem aspektów niezwiązanych bezpośrednio z publikacją, w szczególności o charakterze dyskryminującym, dotyczących takich kwestii jak przekonania, rasa, płeć, wyznawana religia, orientacja seksualna, transpłciowość, pochodzenie lub narodowość. Ponadto redakcja zapewnia pełną poufność w trakcie całego procesu składania artykułów, zachowując nadesłane teksty wyłącznie do wiadomości osób bezpośrednio zaangażowanych (w szczególności recenzentów, komitetu naukowego i samych członków redakcji) oraz tylko do celów związanych z publikacją. Prace niedopuszczone do druku ze względu na negatywne recenzje nie są w żaden sposób wykorzystywane przez członków zespołu, którzy nad nimi pracowali, bez uzyskania uprzedniej zgody autora lub autorów. Teksty przed recenzją są sprawdzane pod kątem przestrzegania zasad związanych z ochroną praw własności intelektualnej, w szczególności ewentualnego popełnienia plagiatu, autoplagiatu, wystąpienia zjawisk ghost writing i guest writing. W razie wykrycia uchybień prawnych redakcja podejmuje stosowne kroki prawne.

W przypadku odnalezienia ich po opublikowaniu artykułu redakcja zobowiązuje się do stosownych sprostowań i przeprosin, korekty lub oznaczenia tekstu jako wadliwego. Redakcja dokonuje także sprostowań zauważonych niecelowych błędów w danych i informacjach w poszczególnych pracach.


Obowiązki komitetu naukowego
Komitet naukowy zobowiązuje się do dbania o przestrzeganie zasad etyki naukowej oraz udzielania opinii eksperckich w spornych kwestiach merytorycznych, z pominięciem aspektów niezwiązanych bezpośrednio z publikacją, w szczególności o charakterze dyskryminującym.


Obowiązki recenzentów
Recenzenci zobowiązują się do dbania o obiektywizm i wykluczenia w recenzjach wszelkich kwestii pozamerytorycznych. Mogą oni oceniać jedynie prace z dziedzin, w których są kompetentni, oraz gdy dysponują odpowiednimi zasobami czasowymi pozwalającymi im na sporządzenie recenzji w deklarowanym terminie. W przypadku wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów odstępują od oceniania artykułów, zawiadamiając o tym redakcję. Zachowują oni pełną poufność dotyczącą przekazanych im materiałów i nie wykorzystują ich dla własnych korzyści. Recenzenci starają się także o jasną komunikację z autorami oraz udzielanie wskazówek, w szczególności w zakresie możliwych do wprowadzenia korekt, które pozwoliłyby na opublikowanie danej pracy, a także źródeł pominiętych przez autora. W przypadku podejrzenia autora o naruszenie zasad ochrony własności intelektualnej recenzenci są zobowiązani do zgłoszenia tego redakcji.

Redakcja informuje, że kierowane do recenzji są wszystkie artykuły, które przeszły jej wstępną ocenę i zostały uznane za potencjalnie nadające się do publikacji.


Obowiązki autorów
Autorzy zobowiązują się do przekazywania redakcji wyłącznie materiałów oryginalnych, wnoszących wkład do danej dziedziny, własnego autorstwa – lub z zaznaczeniem współautorów. Autor powinien upewnić się, że wskazał jako współautorów wyłącznie osoby, które brały udział w pracach nad artykułem, i że wyrazili oni zgodę na doręczenie tekstu redakcji. Przypadki ghost writing i guest autorship nie będą tolerowane. Plagiaty również są niedopuszczalne: autorzy są zobowiązani do poprawnego i pełnego oznaczania wykorzystanych źródeł. Nie mogą oni także przekazywać tekstów stanowiących autoplagiat, już opublikowanych lub wysłanych równolegle do innych redakcji. Autorzy muszą dbać o poprawność zawartych w pracy informacji i danych pod rygorem odrzucenia artykułu, jak również o obiektywizm.

Redakcja zobowiązuje autorów do aktywnego współudziału w procesie recenzowania nadesłanych przez nich materiałów oraz wprowadzania niezbędnych korekt, informowania o wkładzie własnym i innych autorów w przypadku współautorstwa, zamieszczania danych dotyczących finansowania prowadzonych badań (jeżeli dotyczą nadesłanej pracy), bieżącego komunikowania się z redakcją w sprawach dotyczących publikacji, a także zawiadamiania jej o ewentualnych błędach i nieścisłościach w tekście po ich wykryciu.

Redakcja nie pobiera opłat za zamieszczanie artykułów w Biuletynie Naukowym Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka.

Skip to content