Inżynieria oprogramowania – Programowanie – program studiów podyplomowych

Start / Uczelnia / Podyplomowe / Inżynieria oprogramowania – Programowanie – program studiów podyplomowych
OSTATNIE DNI REKRUTACJI.

 

Studia przygotowują do tworzenia aplikacji komputerowych oraz ich wdrażania. Student ma możliwość zapoznania się ze środowiskami programistycznymi oraz przetwarzaniem danych w systemach informatycznych.

Koszt studiów: 

Promocja na czesne: 1800 zł za semestr.

Opłatę można wnosić w dwóch ratach płatnych na początku każdego semestru.

Czas trwania: 2 semestry (220 godz.)
Warunki ukończenia studiów: zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy dyplomowej.

Szczegółowy program studiów

1. Podstawy informatyki (8 godzin)
• Pojęcia wstępne, teoria informacji
• Kodowanie informacji, systemy liczbowe
• Podstawy algorytmiki
• Maszyna Turinga

2. Laboratorium programistyczne C++ (32 godziny)
• Zmienne, obliczenia i funkcjonalność
• Decyzje i pętle
• Obsługa pamięci
• Budowa programu
• Tworzenie struktur danych przy użyciu klas
• Dziedziczenie
• Tworzenie bibliotek podłączanych statycznie i dynamicznie
• Współpraca aplikacji z bazami danych

3. Algorytmy i struktury danych (24 godziny)
• Pojęcia podstawowe. Schematy blokowe
• Rekurencja
• Algorytmy sortowania; sortowanie bąbelkowe, przez wstawianie, przez wybór, quicksort
• Podstawowe struktury danych: lista, stos, sterta, kolejka
• Grafy
• Algorytmy numeryczne: rozwiązywanie równań różniczkowych, całkowanie funkcji, interpolacja funkcji, poszukiwania optimum funkcji
• Kompresja danych

4. Bazy danych (32 godziny)
• Zajęcia prowadzone są w środowisku MS SQL
• Wprowadzenie do problematyki baz danych i relacyjnego modelu danych
• Modelowanie i projektowanie systemów bazodanowych, model związków-encji modelu relacyjnego z uwzględnieniem encji i ich atrybutów, różnego typu związków pomiędzy encjami oraz hierarchii encji, techniki transformacji modelu związków-encji do modelu relacyjnego
• Proces normalizacji schematu logicznego, zależności funkcyjne stanowiące punkt wyjścia procesu normalizacji, postaci normalne (I, II, III, III B-C)
• Język SQL
• Wprowadzenie do tworzenia aplikacji bazodanowych w systemie bazodanowym typu klient-serwer

5. Tworzenie webowych aplikacji bazodanowych (32 godziny)
• Spring – wiadomości wstępne
• Model, Widok, Kontroler
• Tworzenie szkieletu aplikacji w Spring boot
• Przetwarzanie danych z formularzy i adresów URL, metody HTTP do obsługi REST, nagłówki HTTP
• Tworzenie bazodanowej aplikacji z zastosowaniem mapowania obiektowo-relacyjnego.
• Spring Data – przykładowe metody
• Obsługa Szablonów Thymeleaf
• Tworzenie Wyszukiwarki
• Realizacja bazodanowej webowej aplikacji realizującej operacje CRUD. (tworzenie, odczyt, aktualizacja, kasowanie)
• Integracja aplikacji z rozwiązaniami chmurowymi Google Cloud

6. Laboratorium programistyczne C# (32 godziny)
• Zmienne, obliczenia i funkcjonalność
• Decyzje i pętle
• Obsługa pamięci
• Budowa programu
• Tworzenie struktur danych przy użyciu klas
• Dziedziczenie
• Tworzenie bibliotek podłączanych statycznie i dynamicznie
• Współpraca aplikacji z bazami danych

7. Laboratorium programistyczne Java (32 godziny)
• Zmienne, obliczenia i funkcjonalność
• Decyzje i pętle
• Obsługa pamięci
• Budowa programu
• Tworzenie struktur danych przy użyciu klas
• Dziedziczenie
• Tworzenie bibliotek podłączanych statycznie i dynamicznie
• Współpraca aplikacji z bazami danych

8. Zarządzanie projektami programistycznymi (24 godziny)
• Projekt systemu: podsystemy, współbieżność
• Projekt obiektów
• Narzędzia do zarządzania projektem: reużywalność kodu
• Projekt indywidualny lub zespołowy
• Złożony projekt programistyczny

9. Seminarium dyplomowe (4 godziny)
Konsultacje dotyczące prac dyplomowych i obrony prac dyplomowych

Skip to content