Bazy danych i programowanie – program studiów podyplomowych

Start / Uczelnia / Podyplomowe / Bazy danych i programowanie – program studiów podyplomowych

Studenci zapoznają się ze środowiskami programistycznymi oraz przetwarzaniem danych w systemach informatycznych. Program studiów obejmuje zagadnienia administrowania i eksploatacji systemów bazodanowych.

Koszt studiów: 

Promocja! Czesne 1800 zł za semestr.

Opłatę można wnosić w dwóch ratach płatnych na początku każdego semestru.

Czas trwania: 2 semestry (208 godz.)
Warunki ukończenia studiów: zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy dyplomowej.

Szczegółowy program studiów

1. Podstawy informatyki (8 godzin)
• Pojęcia wstępne, teoria informacji
• Kodowanie informacji, systemy liczbowe
• Podstawy algorytmiki
• Maszyna Turinga

2. Podstawy programowania (20 godzin)
• Zmienne proste, operatory, wyrażenia, instrukcje. Tablice jednowymiarowe i wskazania oraz relacje między nimi
• Arytmetyka adresowa
• Funkcje i struktury programu: deklaracje i parametry funkcji, rekurencja, struktura blokowa, zakres i zasięg zmiennych i funkcji
• Złożone typy danych: struktury, unie, tablice wielowymiarowe, przydział pamięci
• Współpraca z plikami, obsługa błędów wejścia/wyjścia

3. Algorytmy i struktury danych (24 godziny)
• Pojęcia podstawowe. Schematy blokowe
• Rekurencja
• Algorytmy sortowania; sortowanie bąbelkowe, przez wstawianie, przez wybór, quicksort
• Podstawowe struktury danych: lista, stos, sterta, kolejka
• Grafy
• Algorytmy numeryczne: rozwiązywanie równań różniczkowych, całkowanie funkcji, interpolacja funkcji, poszukiwania optimum funkcji
• Kompresja danych

4. Bazy danych (32 godziny)
Zajęcia prowadzone są w środowisku MS SQL
• Wprowadzenie do problematyki baz danych i relacyjnego modelu danych
• Modelowanie i projektowanie systemów bazodanowych, model związków-encji modelu relacyjnego z uwzględnieniem encji i ich atrybutów, różnego typu związków pomiędzy encjami oraz hierarchii encji, techniki transformacji modelu związków-encji do modelu relacyjnego
• Proces normalizacji schematu logicznego, zależności funkcyjne stanowiące punkt wyjścia procesu normalizacji, postaci normalne (I, II, III, III B-C)
• Język SQL
• Wprowadzenie do tworzenia aplikacji bazodanowych w systemie bazodanowym typu klient-serwer

5. Bazy danych (32 godziny)
Zajęcia prowadzone są w środowisku Oracle
• Wprowadzenie do produktów firmy Oracle. Wersje serwerów baz danych
• Wprowadzenie do SQL w wersji firmy Oracle
• Funkcje, łączenie tabel
• Polecenia DML, sekwencje, perspektywy
• Zarządzanie użytkownikami i przywilejami
• Transakcje
• PSM i wstęp do PL/SQLa
• Integracja SQL z innymi językami programowania

6. Laboratorium programistyczne C++ (32 godziny)
• Zmienne, obliczenia i funkcjonalność
• Decyzje i pętle
• Obsługa pamięci
• Budowa programu
• Tworzenie struktur danych przy użyciu klas
• Dziedziczenie
• Tworzenie bibliotek podłączanych statycznie i dynamicznie
• Współpraca aplikacji z bazami danych

7. Laboratorium programistyczne C# (32 godziny)
• Zmienne, obliczenia i funkcjonalność
• Decyzje i pętle
• Obsługa pamięci
• Budowa programu
• Tworzenie struktur danych przy użyciu klas
• Dziedziczenie
• Tworzenie bibliotek podłączanych statycznie i dynamicznie
• Współpraca aplikacji z bazami danych

8. Zarządzanie projektami programistycznymi (24 godziny)
• Projekt systemu: podsystemy, współbieżność
• Projekt obiektów
• Narzędzia do zarządzania projektem: reużywalność kodu
• Projekt indywidualny lub zespołowy
• Złożony projekt programistyczny

9. Seminarium dyplomowe (4 godziny)
Konsultacje dotyczące prac dyplomowych i obrony prac dyplomowych

Skip to content