Specjalności

Start / Uczelnia / Bioinformatyka / Specjalności

Metody wirtualnej rzeczywistości w bioinformatyce – rozwój technologii wizualizacji wygenerował zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie wykorzystania rzeczywistości wirtualnej w wielu różnych dziedzinach. Jedną z nich jest bioinformatyka. Specjalność ma na celu przekazanie niezbędnej wiedzy o nowoczesnych narzędziach potrzebnych w kreowaniu multimediów z użyciem rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej oraz o rozwiązaniach stosowanych do integracji rzeczywistości wirtualnej z istniejącymi systemami informatycznymi na potrzeby szeroko rozumianej bioinformatyki.

Student nabywa wiedzę w zakresie: podstaw technicznej realizacji grafiki 2D i 3D w systemach komputerowych, grafiki internetowej, przetwarzania i archiwizacji danych obrazowych, budowy i sposobów funkcjonowania sprzętowych i programowych systemów akwizycji danych, sposobów obróbki zapisu, formatu i kompresji danych multimedialnych.

Student nabywa umiejętności: wykorzystania nowoczesnych środowisk wizualizacji 3D, obsługi środowisk do instrumentalizacji wirtualnej na przykładzie środowiska LabVIEW, wykorzystania metod technicznej realizacji grafiki rastrowej i wektorowej w oprogramowaniu komputerowym, tworzenia i wykorzystywania komputerowych modeli trójwymiarowych, przetwarzania danych multimedialnych, wykorzystania metod i rozwiązań systemowych przetwarzania obrazu ze szczególnym uwzględnieniem systemów rzeczywistości wirtualnej oraz rozszerzonej.

Wybrane przedmioty:

 • systemy przetwarzania i archiwizacji danych obrazowych,
 • instrumentalizacja wirtualna,
 • obrazowanie medyczne,
 • programowanie systemów wirtualnej rzeczywistości,
 • zaawansowane metody wirtualnej rzeczywistości.

 

Analiza i przetwarzanie danych biologicznych – obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią zastosować odpowiednie metody, techniki i narzędzia do zmiennych i różnorodnych zbiorów danych, których przetwarzanie i analiza są trudne. Specjalność umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania i przetwarzania danych w obszarze informatyki oraz pozyskania kompetencji w nowoczesnej i gwałtownie rozwijającej się dziedzinie będącej na styku osiągnięć biologii i informatyki. Absolwent specjalności zostanie przygotowany do pracy zarówno w ośrodkach badawczych, jak i przedsiębiorstwach związanych z informatyką i biotechnologią.

Student nabywa wiedzę w zakresie: podstawowych metod/algorytmów eksploracji danych, elementów rachunku prawdopodobieństwa i statystyki potrzebnych przy algorytmach eksploracji danych, wykorzystania metod data mining w analizach danych biologicznych, mechanizmów genetycznych działających w skali populacji, układu immunologicznego, etapów przeprowadzania eksperymentów badawczych w zależności od rodzaju zmiennych, stosowania programowania dynamicznego oraz metod probabilistycznych w analizie DNA, metod i technik złożonych obliczeń dużej mocy służących do modelowania zjawisk i procesów biologicznych.

Student specjalności nabywa umiejętności: posługiwania się podstawowymi metodami/algorytmami eksploracji danych, analizy danych i interpretacji uzyskanych wyników oraz właściwej prezentacji wyników, tworzenia klasyfikatorów bayesowskich i opartych na drzewach decyzyjnych, wyszukiwania reguł asocjacyjnych i decyzyjnych w dużych zbiorach danych, przeprowadzania analizy wskaźników struktury genetycznej populacji i oszacowywania najważniejszych parametrów genetycznych, implementacji algorytmów programowania dynamicznego takich jak Needlemana-Wunscha czy Smitha-Watermana do pozycjonowania sekwencji oraz z rodziny HMM do modelowania DNA, wykorzystywania metod data mining do szczegółowej analizy populacji biologicznej, prawidłowego planowania i realizacji procesu badawczego, wykorzystywania środowisk narzędziowych, w tym wieloprocesorowych (wielordzeniowych) umożliwiających obliczenia dużej mocy.

Wybrane przedmioty:

 • techniki eksploracji danych genotypowych,
 • zastosowania analizy danych w immunologii,
 • metody analizy struktury genetycznej populacji,
 • komputerowe wspomaganie eksperymentów badawczych,
 • analiza sekwencji biologicznych,
 • techniki data mining w badaniach biologicznych.

 

Informatyka w medycynie – specjalność powstała w wyniku rosnącego zapotrzebowania na rynku pracy na ekspertów potrafiących stosować technologie informatyczne w najprężniej rozwijających się gałęziach medycyny. Wykorzystywanie w nich najnowszych zdobyczy techniki umożliwia m.in. efektywniejsze rozwiązywanie problemów generowanych przez choroby społeczne i cywilizacyjne.

Absolwent specjalności zdobywa szeroką wiedzę na temat informatyki medycznej oraz systemów informatycznych i aplikacji w medycynie. Umie projektować leki oraz telemedyczne systemy internetowe i mobilne, a także korzystać z mobilnych systemów monitoringu medycznego i komputerowych systemów wspomagania decyzji medycznych. Absolwent posiada solidne podstawy w zakresie modelowania procesów i wzorców medycznych, inżynierii diagnostyki medycznej oraz inżynierii systemów zarządzania w medycynie, uczy się technik przetwarzania obrazów medycznych i metod symulacji komputerowych.

Cyberbezpieczeństwo – w ramach kierunku Bioinformatyka, jest związane z zagadnieniami molekularnej ochrony informacji a także z dynamicznie rozwijającą się dyscypliną, zajmującą się zastosowaniem technik przetwarzania danych w badaniach nad problemami biologicznymi. Studia w ramach tej specjalności stwarzają możliwość znalezienia ciekawej pracy między innymi w ośrodkach zajmujących się cyberbezpieczeństwem, ochroną danych, modelowaniem biologicznym, projektowaniem leków czy analizą danych medycznych.

Kryptografia – w ramach specjalności studenci poznają metody ochrony informacji, oprogramowania i innych zasobów (między innymi poprzez algorytmy związane z zagadnieniami molekularnej ochrony informacji). Są to problemy bezpieczeństwa sprzętu i sieci komputerowej (lokalizacja, dostęp do zasobów, zabezpieczenia przeciwpożarowe i procedury magazynowania) oraz bezpieczeństwa oprogramowania (systemy operacyjne, systemy zarządzania bazami danych, oprogramowanie antywirusowe). Absolwent specjalności Kryptografia pozna dokładnie praktyczne zagadnienia kryptografii, sposoby ochrony danych przed kopiowaniem, modyfikacją i nieupoważnionym dostępem.</

Skip to content