Rekrutacja / Studia w języku angielskim

Start / Wrocław / Kandydaci / Rekrutacja / Studia w języku angielskim
Wymagane dokumenty

Studia pierwszego stopnia (licencjackie oraz inżynierskie)

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w Dziekanacie kompletu dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy – wzór do pobrania
 • świadectwo dojrzałości, oryginał lub odpis
 • świadectwo ukończenia szkoły: oryginał lub urzędowo poświadczona kserokopia (dotyczy osób, które otrzymały świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • umowa na kierunek Informatyka w dwóch egzemplarzach – wzór do pobrania, załącznik
 • umowa na kierunek Bioinformatyka w dwóch egzemplarzach – wzór do pobrania, załącznik

[Uwaga! Umowy mają charakter wyłącznie poglądowy, egzemplarze do wypełnienia otrzymają Państwo podczas wizyty w dziekanacie]

Wszelkie pytania prosimy wysyłać na adres rekrutacja@horyzont.eu. W razie potrzeby możliwy jest kontakt z Biurem rekrutacji pod numerem 507-009-188.

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w Dziekanacie kompletu dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy – wzór do pobrania
 • odpis dyplomu inżyniera lub licencjata wraz z suplementem do dyplomu
 • świadectwo ukończenia szkoły: oryginał lub urzędowo poświadczona kserokopia (dotyczy osób, które otrzymały świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • umowa na kierunek Informatyka w dwóch egzemplarzach – wzór do pobraniazałącznik

[Uwaga! Umowy mają charakter wyłącznie poglądowy, egzemplarze do wypełnienia otrzymają Państwo podczas wizyty w dziekanacie]

Wszelkie pytania prosimy wysyłać na adres rekrutacja@horyzont.eu. W razie potrzeby możliwy jest kontakt z Biurem rekrutacji pod numerem 507-009-188.

 

Godziny otwarcia dziekanatu

Uczelnia prowadzi również studia podyplomowe oraz atrakcyjne kursy i szkolenia.

 

Rekrutacja on-line

Krok 1: Wypełnij: formularz zgłoszeniowy on-line
Krok 2: Pobierz formularz umowy o studia, wypełnij 2 egzemplarze umowy i podpisz
Krok 3: Wpłać wpisowe na konto uczelni

Aktualnie obowiązująca kwota podana jest na stronie głównej uczelni. Musi być ona zgodna z obowiązującą na dany dzień kwotą wpisowego (decyduje data dokonania przelewu / wpłaty gotówkowej).
Nr rachunku dla wpisowego (Bank Pekao S.A.): 17 1240 6670 1111 0000 5649 4392
Dane odbiorcy: Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej, ul. ks. M. Lutra 4, 54-239 Wrocław
Powyższy numer rachunku służy wyłącznie do wnoszenia opłaty wpisowej.
Do wnoszenia opłat czesnego student otrzyma indywidualny numer rachunku.

Krok 4: Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty (patrz wyżej).
Krok 5: Wyślij komplet wyżej wymienionych dokumentów listem poleconym (zalecamy listem poleconym priorytetowym) na adres:

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont”
ul. ks. Marcina Lutra 4 
54-239 Wrocław
z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja – nazwa kierunku studiów”, np. „Rekrutacja – Informatyka”.

Krok 6: Oczekuj na kontakt pracownika dziekanatu.

W przypadku problemów z otwarciem plików dokumentów zawartych na tej stronie należy pobrać program do podglądu plików formatu PDF, np. Foxit Reader.

Skip to content