Nowoczesne bazy danych – program studiów podyplomowych

Start / Uczelnia / Podyplomowe / Nowoczesne bazy danych – program studiów podyplomowych

Studenci zapoznają się ze środowiskami programistycznymi oraz przetwarzaniem danych w  systemach bazodanowych. Program studiów obejmuje najnowsze zagadnienia związane z  bazami danych, takimi jak: Big Data, bazy NoSQL. Absolwent nabędzie umiejętność tworzenia bazodanowej aplikacji webowej.

Koszt studiów:

Promocja! Czesne 2300 zł za semestr.

Opłatę można wnosić w dwóch ratach płatnych na początku każdego semestru.

Czas trwania: 2 semestry (228 godz.)

Warunki ukończenia studiów: zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy dyplomowej.

Szczegółowy program studiów

1. Podstawy informatyki (8 godzin)

 • Pojęcia wstępne, teoria informacji
 • Kodowanie informacji, systemy liczbowe
 • Podstawy algorytmiki
 • Maszyna Turinga

2. Wstęp do programowania – Java (32 godziny)

 • Środowiska programistyczne
 • Pojęcie zmiennej
 • Instrukcje sterujące
 • Pętle
 • Klasy, obiekty, dziedziczenie
 • Pojęcia: static, final, private, public(…)
 • Interfejsy, metody defaultowe w interfejsach
 • Współpraca z bazami danych przez JDBC.

4. Bazy danych (32 godziny)

 • Zajęcia prowadzone są w środowisku MS SQL
 • Wprowadzenie do problematyki baz danych i relacyjnego modelu danych
 • Modelowanie i projektowanie systemów bazodanowych, model związków-encji modelu relacyjnego z uwzględnieniem encji i ich atrybutów, różnego typu związków pomiędzy encjami oraz hierarchii encji, techniki transformacji modelu związków-encji do modelu relacyjnego
 • Proces normalizacji schematu logicznego, zależności funkcyjne stanowiące punkt wyjścia procesu normalizacji, postaci normalne (I, II, III, III B-C)
 • Język SQL
 • Wprowadzenie do tworzenia aplikacji bazodanowych w systemie bazodanowym typu klient-serwer

5. Zaawansowane bazy danych (32 godziny)

 • Zaawansowany SQL
 • Wyzwalacze (Triggery)
 • Widoki
 • Indeksy
 • Zarządzanie użytkownikami i przywilejami
 • Przetwarzanie transakcyjne
 • Procedury składowane. Programowanie w TSQL
 • Internetowe bazy danych MySQL oraz MariaDB
 • Hurtownie danych

6. Bazy danych NoSQL (32 godziny)

 • Trendy w bazach danych.
 • Wprowadzenie do nierelacyjnych baz danych
 • Google, Amazon. Big Data i Hadoop Sharding.
 • Bazy danych klucz wartość oraz dokumentów
 • Bazy rodziny kolumn oraz grafowe bazy danych
 • Pamięciowe plikowe rozproszone bazy danych
 • Big Data
 • Data Lake
 • MongoDB
 • Firebase
 • Apache Cassandra
 • Business Intelligence Data Mining

7. ORM – Bazy relacyjno-obiektowe (32 godziny)

 • Wykorzystywanie dostępu do danych poprzez mapowanie relacyjno-obiektowe.
 • Model relacyjny vs model obiektowy.
 • Wprowadzenie do ORM
 • Wprowadzenie do biblioteki Hibernate. Hibernate vs JDBC
 • Odwzorowywanie kolekcji, asocjacji i dziedziczenia
 • Agregacja i grupowanie z wykorzystaniem biblioteki Hibernate
 • Zapytania SQL w bibliotece Hibernate. Wykorzystanie biblioteki Hibernate w  aplikacjach webowych
 • Integracja biblioteki Hibernate z serwletami. Optymalizacja użycia Hibernate i metody dostępu do danych
 • Integracja biblioteki Hibernate z Spring Framework

8. Tworzenie webowych aplikacji bazodanowych (32 godziny).

 • Spring – wiadomości wstępne.
 • Model, Widok, Kontroler.
 • Tworzenie szkieletu aplikacji w Spring boot.
 • Przetwarzanie danych z formularzy, i adresów URL, metody HTTP do obsługi REST, nagłówki HTTP.
 • Tworzenie bazodanowej aplikacji z zastosowaniem mapowania obiektowo-relacyjnego.
 • Spring Data – przykładowe metody.
 • Obsługa Szablonów Thymeleaf.
 • Tworzenie Wyszukiwarki.
 • Realizacja bazodanowej webowej aplikacji realizującej operacje CRUD. (tworzenie, odczyt, aktualizacja, kasowanie).
 • Integracja aplikacji z rozwiązaniami chmurowymi Google Cloud.

9. Zarządzanie projektami programistycznymi (24 godziny)

 • Projekt systemu: podsystemy, współbieżność
 • Projekt obiektów
 • Narzędzia do zarządzania projektem: reużywalność kodu
 • Projekt indywidualny lub zespołowy
 • Złożony projekt programistyczny

10. Seminarium dyplomowe (4 godziny)

Konsultacje dotyczące prac dyplomowych i obrony prac dyplomowych

Skip to content