Opisy pojęć bioinformatycznych

Start / Uczelnia / Bioinformatyka / Opisy pojęć bioinformatycznych

Opisy pojęć bioinformatycznych

Informatyka w medycynie

Informatyczne systemy zarządzania w medycynie
Absolwent jest specjalistą z zakresu analizy, projektowania i administracji informatycznych systemów zarządzania w medycynie. Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu informatyki (w szczególności programowania nisko i wysokopoziomowego, architektury systemów informatycznych i zaawansowanej analizy danych) i potrafi ją efektywnie wykorzystywać w obszarze informatycznych systemów zarządzania w medycynie. Ma szeroką wiedzę na temat zarządzania kosztami i efektywności systemów zarządzania w medycynie. Absolwent ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą modeli procesów występujących w medycynie, zarządzania szpitalnymi zasobami medycznymi, zarządzania systemami służby zdrowia, integracji i interoperacyjności systemów w medycynie. Poznaje elementy teorii systemów i zarządzania. Potrafi tworzyć hurtownie danych w specjalizowanych środowiskach projektowych. Poznaje specjalistyczne informatyczne systemy zarządzania takich firm jak: Oracle, IFS, SAS Institute itp. Absolwent zapoznany jest ponadto z metodami symulacji komputerowej, systemami ekspertowymi i sieciami neuronowymi.

Inżynieria diagnostyki medyczne

Absolwent jest specjalistą z zakresu analizy danych medycznych, systemów diagnostyki i wspomagania decyzji w medycynie. Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu informatyki (w szczególności programowania nisko i wysokopoziomowego, architektury systemów informatycznych i zaawansowanej analizy danych) i potrafi ją efektywnie wykorzystywać w obszarze projektowania systemów komputerowego wspomagania procesów diagnostyki i terapii medycznej. Absolwent ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą komputerowych systemów wspomagania decyzji medycznych, modelowania procesów i wzorców medycznych, analizy jakości technologii medycznych, przetwarzanie danych o zdarzeniach medycznych, mobilnych systemach monitoringu medycznego, integracji danych medycznych, przetwarzania obrazów medycznych, wykorzystania symulacji komputerowej w medycynie. Absolwent zna zasady działania wykorzystywanych w praktyce nowoczesnych urządzeń diagnostyki medycznej oraz metody i techniki efektywnego przetwarzania danych medycznych, generowanych przez te urządzenia.
https://wcy.wat.edu.pl/pl/kandydaci/informatyka-w-medycynie

Systemy informatyczne w medycynie

Specjalność Informatyczne systemy zarządzania w medycynie zakłada pozyskanie wiedzy z obszaru analizy, projektowania i administracji informatycznych systemów zarządzania w medycynie. Szczególny nacisk kładziony jest na obszar programowania nisko i wysokopoziomowego, architektury systemów informatycznych i zaawansowanej analizy danych.

Specjalność Inżynieria diagnostyki medycznej to wiedza z zakresu analizy danych medycznych, systemów diagnostyki i wspomagania decyzji w medycynie. Ponadto, studenci poznają zagadnienia związane z komputerowymi systemami wspomagania decyzji medycznych, modelowaniem procesów i wzorców medycznych, analizą jakości technologii medycznych, przetwarzaniem danych o zdarzeniach medycznych, mobilnymi systemami monitoringu medycznego.
https://www.otouczelnie.pl/uczelnia_dzial/2289/Informatyka-w-medycynie

Diagnostyka medyczna

https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/1-Laboratoryjna-diagnostyka-medyczna-podstawowy-2018-1.pdf

Wspomaganie decyzji medycznych

http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z35_16.pdf
W  artykule  opisano  zastosowanie  systemów  wspomagania decyzji  klinicznych  w  diagnozowaniu  chorób  rzadkich  oraz  przedstawiono perspektywy  rozwoju  tych  systemów.  W  odpowiedzi  na  zidentyfikowane problemy stawiania złych diagnoz chorób trudnych do zdiagnozowania,  opisano charakterystykę systemów wspomagania decyzji klinicznych opierających się na analizie    algorytmicznej    wielowymiarowych    danych    pacjenta.    Powszechne wdrożenie  takich  systemów  w  placówkach  leczniczych  pozwoliłoby  na dostarczenie  usługi  dla  szerokiego  grona  odbiorców,  która  potencjalnie  może poprawić jakość stawianych diagnoz. https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20102/12_Jaslowska_Jaslowski_Jozwiak.pdf
https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_308/12.pdf

Systemy ekspertowe w medycynie


Rozwój technologii przetwarzania danych może przynieść wymierne korzyści w służbie zdrowia. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń diagnostycznych oraz zautomatyzowanych systemów monitorowania zdrowia pacjenta powoduje, że z każdym przypadkiem medycznym jest wytwarzany duży wolumen danych opisujący historię leczenia i stan pacjenta. Dane te razem z towarzyszącymi im diagnozami stawianymi przez lekarzy mogłyby stanowić cenne źródło wiedzy w procesie stawiania diagnozy, określania czynników ryzyka czy też podejmowania decyzji o sposobie leczenia. Dostęp do centralnego repozytorium analitycznego, w którym można odnaleźć zapisy dotyczące innych przypadków medycznych, jest sposobem na dystrybucję wiedzy i doświadczeń, prowadzących do zwiększenia jakości procesu leczenia .
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171356013

Skip to content