Ogólna klauzula informacyjna (studenci, kandydaci)

Start / Ogólna klauzula informacyjna (studenci, kandydaci)
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu, ul. ks. M. Lutra 4, 54-239 Wrocław. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 68 411 40 00. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w konkretnych celach oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa: • Wypełnianie obowiązków ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); • Wykonaniu umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); • Wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO); • Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); • Ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. d RODO); W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Takimi podmiotami są: • Upoważnieni pracownicy, współpracownicy Administratora • Organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa • Jednostki w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w imieniu uczelni • Szkołom wyższym z zakresie unormowanym przez przepisy prawa oraz na podstawie zawartych umów 5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą. 6. Pani/Pana dane przechowywane będą do chwili realizacji celów z ptk. 3, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku materiałów archiwalnych, to będą one przechowywane przez czas wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r. poz. 217 z późn. zm.).. 7. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych. 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego. 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu wykonania umowy, której będzie Pani/Pan stroną. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy. 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Skip to content