Klauzula informacyjna – Klub Absolwenta

Start / Klauzula informacyjna – Klub Absolwenta

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 2016r.) (dalej: RODO) informuje iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu – ul. ks. M. Lutra 4, 54-239 Wrocław.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 68 411 40 00.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu realizacji zadań regulaminowych Klubu, w szczególności związanych z: uzyskaniem członkostwa w Klubie, organizacji wydarzeń, konkursów, ankiet czy prowadzenia kampanii promocyjnych.
 4. Dane osobowe pochodzą od osoby wyrażającej zgodę.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być jedynie podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w szczególności będą to: organy państwowe czy firmy na podstawie podpisanych umów powierzenia.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych w pkt. do momentu wycofania zgody bądź rezygnacji z członkostwa w Klubie.
 7. W związku z wyrażoną zgodą mają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
 8. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości realizacji zadań regulaminowych Klubu wobec jego członków.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą także profilowane.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
Skip to content