Zapytanie ofertowe – realizacja wykładów w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS”

Start / Aktualności / Zapytanie ofertowe – realizacja wykładów w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS”
Zapytanie ofertowe – realizacja wykładów w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS”

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej (WWSIS) zatrudni wykładowców do nagrań wykładów w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych (POWR.03.05.00-00-A029/20)

Poniżej przedmioty i liczba godzin, z których mają powstać nagrania:

1. Algebra liniowa z geometrią analityczna – 30 godzin lekcyjnych (45 min),
2. Analiza matematyczna I – 30 godzin lekcyjnych (45 min),
3. Analiza matematyczna II – 30 godzin lekcyjnych (45 min),
4. Fizyka I – 30 godzin lekcyjnych (45 min),
5. Fizyka II – 30 godzin lekcyjnych (45 min),
6. Matematyka dyskretna – 15 godzin lekcyjnych (45 min),
7. Metody numeryczne – 15 godzin lekcyjnych (45 min),
8. Metody statystyczne – 15 godzin lekcyjnych (45 min),
9. Podstawy elektroniki i miernictwa – 30 godzin lekcyjnych (45 min),
10. Podstawy logiki i teorii mnogości  – 15 godzin lekcyjnych (45 min),
11. Podstawy metod probabilistycznych – 30 godzin lekcyjnych (45 min),
12. Algorytmy i struktury danych – 30 godzin lekcyjnych (45 min),
13. Archiwizacja komputerowa dokumentów i danych – 30 godzin lekcyjnych (45 min),
14. Bazy danych – 30 godzin lekcyjnych (45 min),
15. Elementy składu komputerowego – 30 godzin lekcyjnych (45 min),
16. Podstawy grafiki – 30 godzin lekcyjnych (45 min),
17. Podstawy inżynierii oprogramowania  – 15 godzin lekcyjnych (45 min),
18. Sieci komputerowe – 30 godzin lekcyjnych (45 min),
19. Sieci neuronowe – 30 godzin lekcyjnych (45 min),
20. Systemy operacyjne – 30 godzin lekcyjnych (45 min),
21. Sztuczna inteligencja – 30 godzin lekcyjnych (45 min),
22. Teoretyczne podstawy informatyki – 30 godzin lekcyjnych (45 min),
23. Projekt – 30 godzin lekcyjnych (45 min). 

Szczegółowa specyfikacja dot. zakresu zajęć

Wymagania:
– wykształcenie kierunkowe
– zrealizowanie co najmniej 4 wykładów/grupowych warsztatów w zakresie tematyki dotyczącej przedmiotu wykładu w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
– mile widziany dorobek naukowy w dziedzinie, której dotyczy konkurs

Wymagane dokumenty:
– CV
– spis publikacji naukowych
– odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów
– min. 1 zaświadczenie od pracodawcy lub protokół wykonania usług dot. realizacji co najmniej 4 wykładów/grupowych warsztatów

Oferujemy:
– atrakcyjne wynagrodzenie
– zatrudnienie na umowę zlecenie
– pracę w twórczym środowisku
– możliwość rozwoju zawodowego

Miejsce składania dokumentów:
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont”
ul. ks. Marcina Lutra 4
54-239 Wrocław
lub e-mail: praca@horyzont.eu

Kontakt: pwieczorek@horyzont.eu

Prosimy o dołączenie następującej formuły:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu, ul. Słubicka 29-33, 53-615 Wrocław – adres korespondencyjny ul. ks. M. Lutra 4, 54-239 Wrocław, tel.: 71 799-19-37, e-mail: dziekanat@horyzont.eu. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu zawarcia z Państwem umowy o pracę.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 68 411 40 00.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i ewentualnego zawarcia umowy o pracę.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, b, art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia RODO, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Tekst jednolity Dz. U. Dz.U. 2018 poz. 917) oraz udzielonej zgody.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa:
· Upoważnieni pracownicy
· Organy publiczne i urzędy Państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
· Jednostki w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w imieniu uczelni
· Szkoły wyższe w zakresie unormowanym przez przepisy prawa oraz na podstawie zawartych umów
6. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.
7. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie trwania procesu rekrutacyjnego w Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej.
8. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której będzie Pani/Pan brał udział we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej we Wrocławiu. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji.
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Skip to content